.

PROGRAM OPERATIONAL

.

COD APEL

.

BENEFICIARI

.

VALOARE PROIECT

.

DATA DEPUNERE

Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Obiectiv Tematic – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19
și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și
internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

IMM

1.000.000 euro

ghid  relansat în consultare publică în 22 martie 2022

Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19

Proiecte pentru clustere de inovare

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014 – 2020, AP 1, PI 1a, OS 1.1, Acțiunea 1.1.1.)

Entitățile juridice care administrează structuri de tip  cluster inovativ (organizația clusterului).
Organizația clusterului va conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale, care se încadrează în categoria IMMurilor conform Legii 346/2004, și cel puțin o parte independentă de tip organizație de cercetare (universitate sau institut CD)

Între 500.000
euro și
7.500.000
euro

60 de zile
de la data
începerii
depunerii
proiectelor
în MYSMIS

Programul Naţional de Sprijin al României

Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;  Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale; Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale.

Contribuția beneficiarului minim 50%

Depunere continuă

Instituit prin
ORDONANȚA DE
URGENȚĂ NR. 159/
2020

IMM

Reprezentanți ai domeniului
HORECA

100000 euro

Neprecizat

Instituita prin
Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Maxim 37,5 milioane euro- pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, NordEst, Sud-Est, SudMuntenia, Sud-Vest Oltenia

Maxim 26,25 milioane euro– pentru Regiunile  Vest şi Ilfov

Maxim 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti

31 decembrie 2023

Instituita prin
Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare

Întreprinderile româneşti sau străine au obiect principal de activitate producţia cinematografică, iar, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic

31 decembrie 2023

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

POCU AP 6, OS 6.13  Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat. Creșterea ratei de participare a studenților doctoranzi la programele din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii aabsolvenților și crearea de parteneriate noi între instituțiile de învățământ superior și sectorul privat, respectiv actori din domeniul cercetării și inovării.

Instituții de învățământ superior publice şi private, acreditate; Institute/ centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;

Angajatori; Asociații profesionale; Camere de comerț și industrie;

Maxim 1.500.000 euro

Programul National de  Dezvoltare Rurala

Submăsura 4.2 , Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole–investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană.Crearea de noi
unităţi de procesare a produselor agricole locale şi promovarea lanţurilor alimentare integrate, actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.

Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii,
precum și întreprinderi mari)
cooperativele și grupurile de
producători care realizează
investiţii corporale şi
necorporale pentru
procesarea şi marketingul
produselor agricole

Maxim
300.000 euro/proiect

31 martie 2021

Programul National de  Dezvoltare Rurala

Organizații/federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare

1 milion euro

activ