Programul Operațional Competitivitate

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive 2022

Tipuri de activități eligibile

  • Dotarea cu active corporale, necorporale;
  • Modernizarea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului.

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de stat

Valorea minimă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021.


Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

Condiții solicitant

  • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;
  • sunt înființați până la data de 31.12.2018 inclusiv;
  • solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
  • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități.

Cheltuieli eligibile

– Cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora,

– Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, 

– Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride ).

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.


– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente (sunt eligibile în limita a 5.000 lei fără TVA.

Intreaba un consultant