Programul Operațional Competitivitate

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive 2022

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat , în data de 16.06.2022 Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de producție/servicii, în vederea refacerii capacităţii de reziliență
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

 Ajutoare de minimis între 50.000-200.000 euro:
-lansare ghid in consultare publica: 22 iunie;
-perioada consultarii: 22 iunie – 4 iulie;
-lansare apel 16 august 2022-

 Ajutoare de minimis între 50.000-500.000 euro:
-lansare ghid in consultare publica: 22 iunie;
-perioada consultarii: 22 iunie – 4 iulie;
-lansare apel 16 august 2022-

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de stat

 •   Valoarea minima a ajutorului de stat 50.000 euro
 •   Valoarea maxima a ajutorului de stat 200.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.
 • Valoarea minima a ajutorului de stat 50.000 euro
 • Valoarea maxima a ajutorului de stat 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

Condiții de eligibilitate

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor:

 •   a înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de
  exploatare în exercițiul financiar 2019
 •  codul CAEN pe care se aplică să fi fost autorizat la data de 31.12.2019
 •  sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv
 •  a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri la 31 dec 2020 față de 31 decembrie 2019;
 •  se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului
 •  dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii
 •  nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019
 •  nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități
 •  se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat
 •  grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 euro, și nu depășește de maxim cinciori cifra de afaceri în anul 2019
 •  solicitantul își desfășoară activitatea pe unul din codurile CAEN din Clasele P (Învățământ), Q(Sănătate și asistență social), S (Alte activități de servicii)
 •  minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;
 •  Cheltuieli obligatorii de informare și publicitate în limita a 5.000 lei fără TVA

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor:

 •  a înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019
 • codul CAEN pe care se aplică să fi fost autorizat la data de 31.12.2019
 •  a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri la 31 dec 2020 față de 31 decembrie 2019
 •  sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv
 •  se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului
 •  nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019
 •  nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități
 •  se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat
 •  grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro și valoare maximă de 500.000 euro dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019
 •  solicitantul își desfășoară activitatea pe unul din codurile CAEN din Clasele F(Construcții), G (Comerț cu ridicata și amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor), H(Transport și depozitare), I( Hoteluri și restaurante).
 •  minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;
 •  nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în  care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.

Valoare contribuție proprie

 • 5% pentru micro întreprinderi
 •  10% pentru întreprinderi mici
 • 15% pentru întreprinderi mijlocii

Intensitatea ajutorului financiar

diferă în funcție de încadrarea firmei și locul implementării

Tipuri de activități eligibile

 • Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii
 •  Utilaje si echipamente tehnologice
 •  Utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică
 •  Mijloace de transport auto
 •  Instalatii/echipamente cu scopul obținerii unei economii de energie: panouri fotovoltaice/solare, pompe de caldura etc;
 •  Brevete, licente, IT&C si software, programe informatice etc, în limita a 20% din valoarea activelor corporale
 •  Cheltuieli aferente serviciilor de consultanță, în limita a 5.000 de euro
 • Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii
 •  Utilaje si echipamente tehnologice
 •  Utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică
 •  Mijloace de transport auto
 •  Instalatii/echipamente cu scopul obținerii unei economii de energie: panouri fotovoltaice/solare, pompe de caldura etc;
 • Brevete, licente, programe informatice etc, IT&C si software în limita a 20% din valoarea activelor corporale
 • Cheltuieli aferente serviciilor de consultanță în limita a 5.000 euro
 • Cheltuieli cu informarea și publicitatea proiectului în valoarea de 5.000 lei fără TVA

Cheltuieli eligibile

– Cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora,

– Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, 

– Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride ).

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.


– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente (sunt eligibile în limita a 5.000 lei fără TVA.

Punctaj

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 60 de puncte, în limita bugetului alocat.
a) Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 -15 puncte

 • ≥30% – 15 puncte;
 •  20%÷30%-10 puncte;
 • 10%÷20%-5 puncte;
 • <10%- 0 puncte;

b) Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 in raport cu exercițiul financiar 2019-35 puncte

 •  ≤30%-35 puncte;
 • [30%÷40%]-25 puncte;
 • [40%÷50%]-15 puncte;
 • [50%÷60%]-10 puncte;
 • [60%÷70%]-5 puncte;
 •  >70%-0 puncte;

c) Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019-30 puncte

 •  > 30%-30 puncte;
 •  [20%÷30%]-20 puncte;
 •  [10%÷20%]-10 puncte;
 •  [5÷10%]-5 puncte;
 •  ≤ 5%-0 puncte;

d) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Naţională a României (BNR) – 5 puncte:

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (așa cum a fost declarat în bilanț – anul de referință este 2020, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2020) – 15 puncte:

 •  ≥15% – 15 puncte;
 •  ≥10% < 15% – 7 puncte;
 •  < 10% 0 puncte;

Intreaba un consultant