DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

GHID

C3 –MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR INVESTIȚIA I2
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
PENTRU MANAGEMENTUL
GUNOIULUI DE GRAJD ȘI AL ALTOR DEȘEURI AGRICOLE
COMPOSTABILE

Unitățile administrativ
Teritoriale (UAT)
(inclusiv subdiviziunile/sectoarele
acestora), organizate la nivel de
municipiu, oraș și comună.

Consultare publică

ASIGURAREA STRUCTURII UNIVERSITARE (cămine, cantine, spații de recreere)

Solicitanții eligibili prezentului apel de proiecte sunt toate tipurile de instituţii de învăţământ superior de stat acreditate

Activ

I19 COMPETRNTE DIGITALE IN IMM-uri – apel dedicat ADR

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Activ

I2. MODERNIZAREA SI CREAREA DE MUZEE SI MEMORIALE  – apel 2

Instituții publice/ structuri guvernamentale în parteneriat cu Compania Națională de Investiții

Consultare publica

I.1.B SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENTIALULUI FORESTIER 

Apel I3.2: Institutiile cu atributii in domeniul sanitar

Apel I3.3: Unitati sanitare publice

Consultare publică

I.4 SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN ACHIZITIONAREA SI INSTALAREA DE CAPACITATI DE STOCARE A ENERGIEI (baterii) – sub-măsura 3

 Societățile, întreprinderi mici, mijlocii și mari, constituite în baza Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN.

Consultare publică

 I3. REALIZAREA SISTEMULUI DE eHEALTH AI TELEMEDICINA 

Apel I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS Apel I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digital a unitaților sanitare publice

Deținători privați de teren de împădurit : persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea), alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Consultare publică

I1. CRESE

a. Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv: – municipii reședință de județ, municipiul București; – alte municipii; – orașe; – comune. b. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sectoarele municipiului București;

Consultare publică

Măsura 1. SCHEMA DE MINIMIS SI SCHEMA DE AJUTOR DE STAT IN CONTEXTUL DIGITALIZARII  IMM-urilor

Formele asociative (parteneriatele) formate din: Lider-Întreprinderi Partener: IMM-uri

Consultare publica

C7-TRANSFORMAREA DIGITALĂ  INVESTITII IN SISTEME INFORMATICE SI IN INFRASTRUCTURA DIGITALA A UNITATILOR SANITARE PUBLICA

1.Unitatilor administrative-
teritoariale (UAT)

2.Parteneriatelor dintre autoritatile si institutiile publice centrale si locale

3.Altor autoritati si institutii publice si sigurantei nationale
respective Academiei Romane

4.Ministerul Sanatatii si altor ministere cu retea sanitara prprie aflate in subordinea sau in
coordonarea acestora

  • Pentru apelul MS-732 până la data de 30 iunie 2023
  • Pentru apelul MS-733 până la data de 30 aprilie 2025

C9 „GRANTURI PENTRU SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR
ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE
AVANSATE”

IMM-uri  Formele
associative (parteneriatele*) formate din:
1) Lider (IMM cu
activitate non-IT)
2) Partener (IMM cu
activitate IT)

Activ

Intreaba un consultant