Planul Național de Redresare și Reziliență

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: reforme și investiții, ce aduce României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, mediul de afaceri și sectorul public din România.

Cu un total alocat de 33, 009 mld. euro (prețuri curente), planul este structurat pe trei piloni și 12 domenii prioritare pentru dezvoltarea României.

Cerința actuală din propunerea de Regulament aplicabil PNRR este ca din suma aferentă granturilor, 70% să fie disponibilă până în 2022, iar restul de 30% să se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în funcție de evoluțiile macroeconomice de la nivelul fiecărei țări.

sursa: mfe.gov.ro

Componenta C10 Fondul Local

Bugetul total aferent investițiilor din cadrul componentei este de 2,1 miliarde euro


 COMPONENTA 10 – Fondul local cuprinde șapte investiții, sintetizate după cum urmează:

 I.1 – Mobilitate urbană durabilă, care conține patru investiții:
I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);
I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice;
I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan;
I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
                          

 

  Beneficiari eligibili:


         o Unitățile administrativ-teritoriale
         o Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale
         o Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării

Componenta C6 Energie

 Acțiuni finanțabile:


1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară,stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat


2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.

 Solicitanți eligibili:


– Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi, conform prevederilor Regulamentului, 15 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții, echivalent în lei la cursul mediu de schimb de 4,98 lei/euro1.


Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat este de maximum:
750.000 Euro/MW- pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW
(inclusiv)
425.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Cheltuielile neeligibile :
✓ cheltuieli aferente contribuției în natură;
✓ cheltuielile cu amortizarea;
✓ cheltuielile aferente obținerii terenurilor;
✓ cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului;
✓ cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite;
✓ cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de
administrație;
✓ cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;
✓ cheltuieli generale de administrație;
✓ taxa pe valoarea adaugată;
✓ dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma
unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;

✓ cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
✓ alte comisioane aferente creditelor;
✓ achiziţia de echipamente second-hand;
✓ amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată și arbitraj;
✓ costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
✓ cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
✓ cheltuielile cu branșamentul (conectarea la stația de transformare);
✓ cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și
autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de
standarde şi normative pentru pregătirea proiectului).
✓ Alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar,
managementul proiectului)

Activități eligibile:
– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a
energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare;
– Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile
de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare.