SURSE FINANTARE

 1. START UP NATION ROMANIA 2021apel nelansat
 2. Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață 2020- in lansare
 3. Microindustrializare 2021 in lansare
 4. Schema ajutor de stat Hotărârea Guvernului nr. 807/2014  apel lansat 
 5. RO-CULTURA Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului – apel nelansat
 6. RO-CULTURA Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile  restaurate apel nelansat
 7. Programul ACCES 2018 – apel lansat 
 8. POR, AP 1,PI 1.1, Operatiunea  A Infrastructura de inovare și transfer tehnologic – apel inchis
 9. POR, AP 1, PI 1.1, Operaţiunea B Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologic apel inchis
 10. POR , Prioritatea 2.1A, Axa Prioritara 2, Prioritatea de Investitii 2.1.A Microintreprinderi – apel lansat
 11. POR, Prioritatea 2.1B, Axa Prioritara 2, Prioritatea de Investitii 2.1, Apel de proiecte 2.1B Incubatoare de afaceri – apel inchis
 12. POR, Axa 2 Prioritatea de Investitii 2.2 – “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor – apel lansat
 13. POC, AP 2, OS 2.1, Acţiune 1.1, Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet – apel inchis
 14. POC,  AP 2, OS 2.2, Acţiunea 2.2.1, Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere  – apel nelansat
 15. POCU, AP 3, PI 8.v, OS 3.8,  România profesională – Întreprinderi competitive apel inchis 
 16. POCU, AP 3, S 3.12, Inovare prin formare – apel inchis 
 17. POCU, AP 3, OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de  cunoștințe/aptitudini pentru angajați –apel inchis
 18. POCU, AP 4, O.S. 4.16, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale apel inchis
 19. POCU,AP 6, PI 10, OS 6.14, Stagii de practică pentru elevi apel nelansat
 20. PNDR, Submăsura 3.1,  Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate –apel inchis
 21. PNDR,  Submasura 4.1, Investiţii în exploataţii agricole  apel nelansat
 22. PNDR, Submăsura 4. 2, Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole apel inchis
 23. PNDR, Submăsura 4. 3, Investiţii pentru dezvoltarea,modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole sau silvice – apel nelansat
 24. PNDR, Submăsura 5.1 ,Sprijin pentru investitii in actiuni preventive menite sa reduca consecintele dezastrelor naturale, evenimentelor
  adverse si catastrofale – beneficiari privați – apel inchis
 25. PNDR, Submăsura 6.1 ,Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – apel inchis
 26. PNDR, Submăsura 6. 3 , Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  apel inchis
 27. PNDR, Submăsurile 16.1,16.1a ,Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale GO, pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol apel nelansat
 28. MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021 , Programul Dezvoltarea IMMurilor din România Domenii de interes: Inovarea industriei verzi, Creștere Albastră și TIC  apel inchis
 29.  MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021, Proiectele de Interes Comun în sectorul energetic – apel inchis
 30. POIM, AP 3, O.S.3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și ape uzate –  apel inchis
 31. POIM,  AP 6, O.S. 6.1 Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală apel inchis
 32. POIM, AP 6, O.S.  6.2 Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali apel inchis
 33. POIM , AP 6, O.S. 6.4 Sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă  – apel inchis
 34. Premierea participării la Orizont 2020 – apel inchis
 35. Programele de finanţare ale Ministerului pentru Românii de pretutindeni – apel inchis
 36. Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare” – apel inchis
 37. Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare” –apel inchis
 38. Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană și internațională –apel inchis 
 39. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 (Aprobat prin Ordinul nr. 1.801/2014, modificat de Ordinul nr. 208/2017) – apel inchis 
 40. Programul Transnațional Dunărea – apel inchis 
 41. COSME – PROGRAMUL DE COMPETITIVITATE PENTRU ÎNTREPRINDERI ȘI IMM-URI apel inchis 
 42. PROGRAMUL ERASMUS+  – apel inchis
 43. EUROPA CREATIVĂ  2014-2020Sprijin pentru dezvoltarea de jocuri video europene  apel  inchis
 44. ORIZONT 2020 –Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 1 – apel inchis
 45. ORIZONT 2020 –Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 2 apel inchis
 46. ORIZONT 2020 – Fast Track to Innovation (FTI) – apel inchis
 47. Orizont 2020 – Future and Emerging Technologies (FET Open) FETOPEN-01-2018- 2019-2020: FETOpen Challenging Current Thinking  apel inchis
 1. POCU , AP 4, OS 4.4, Program naţional de sprijin pentru victimele violenței domestice – apel necompetitiv  apel inchis
 2.  POCU,  AP 4, OS 4.4, Servicii sociale pentru victimele violenței domestice –apel competitiv apel inchis
 3. POCU,  AP 4, OS 4.9, Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce,diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal -etapa I –  apel inchis
 4. POCU, AP 4, OS 4.9 ,Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA – apel inchis 
 5. POCU, AP. 4 , OS 4.9, Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă  apel inchis 
 6. POCU, AP 4 ,Os 4.12 ,4.13 , 4.14, Servicii sociale și socioprofesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – apel inchis 
 7. POCU, AP 4, O.S 4.15, Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități –tranziția spre servicii sociale în comunitate   apel inchis
 8. POCU, AP, 5 , OS 5.2, Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori apel inchis
 9. POCU, AP. 6, OS. 6.2, si 6.6, Educație de calitate în creșe la nivel național  apel inchis
 10. Programul ACCES  2018 –  apel inchis 
 11. POCA, AP 2, OS 2.1 Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate apel inchis 
 12. POR, AP 1, PI 1.1, Operațiunea A , Infrastructura de inovare și transfer tehnologic apel inchis
 13. POR, AP 1, PI 1.1,Operaţiunea B,  Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice   apel inchis
 14. POR, AP 3, PI 3.1, Operațiunea A, Sisteme fotovoltaice – Clădiri rezidențiale apel nelansat
 15. POR, AP 3, PI 3.1, Operațiunea C. Iluminat public  apel inchis 
 16. POR, AP 3, OS 3.2, Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă – proiecte în parteneriat cu MDRAP apel inchis 
 17. POR, AP 4, OS 4.1, Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă  apel inchis 
 18. POR, AP 4, OS 4.1, Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă – proiecte în parteneriat cu MDRAP – apel nelansat 
 19. POR, AP 4, OS 4.2, Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ apel inchis
 20. POR, AP 4, OS 3, Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România –  apel inchis
 21. POR, AP 4, OS 4.5, Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă –  apel inchis 
 22. POR, AP 8, PI 8.1, Operațiunea A,  Ambulatorii apel inchis 
 23. POR, AP 8, PI 8.1, OS 8.3 A,  Creşterea  gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice –  apel inchis
 24. POR, AP 9, PI 9.1, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii  apel nelansat 
 25. POR, AP 10, PI 10.1, OS 10.1A şi 10.1B) Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului . Apel dedicat:învăţământului preşcolar învăţământului obligatoriu. Proiecte depuse în parteneriat cu MEN –  apel inchis 
 26. POCU, AP 1, OS 1.1, Acţiune 1.1.1, Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi –  apel inchis
 27. POCU, AP 3, OS 3.10, 3.11, Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă – apel inchis 
 28. POCU, AP 4, PI 9.iv, OS 4.9, Pentru o inimă sănătoasă. Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular – apel nelansat 
 29. POCU, AP 4, PI 9.iv, OS 4.9, Programe regionale de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – apel nelansat 
 30. POCU, AP 4, O.S. 4.16, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale –  apel inchis 
 31. RO-CULTURA, Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate – apel nelansat  
 32. RO -Energie, Granturile SEE si granturile norvegiene Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă   apel inchis 
 33. POIM, AP 4, O.S. 4.3 ,Decontaminare a siturilor poluate istoric – proiecte noi –  apel inchis
 34. Proiectele de Interes comun în sectorul energetic. MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI 2014-2020  – apel inchis 
 35. ERA-Net Smart Energy Systems: SG+ RegSYS – apel inchis 
 36. Proiecte de cercetare ERANET/ ERANET Cofund –  apel inchis
 37. Prevenirea şi combaterea violenţei pe motive de gen şi a violenţei împotriva copiilor –  apel inchis 
 38.  Programul de competitivitate pentru întreprinderi și IMM-uri -COSME apel inchis 
 39. PROGRAMUL ERASMUS+apel inchis  
 1. POCU, AP 3, OS 3.12,  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați apel inchis
 2. POCU, AP 4, OS 4.4, Servicii sociale pentru victimele violenței domestice – apel competitiv  apel inchis
 3. POCU, AP 4, OS 4.12,4.13, 4.14, Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri –  apel inchis 
 4. POCU, AP 4, OS 4.15, Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate –  apel inchis
 5. POIM, AP 4, OS 4.1, Refacerea ecosistemelor degradate – apel nelansat 
 6. POIM, AP 5, O.S. 5.1 Managementul riscurilor la inundații și eroziune costieră  – apel nelansat
 7. PNDR, Submăsurile 16.1, 16.1a , Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol – apel nelansat 
 8. PNDR, Submăsura 3.1, Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate – apel inchis 
 9. PNDR, Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole – apel inchis 
 10. POR, AP 1, PI 1.1, Operațiunea A , Infrastructura de inovare și transfer tehnologic apel inchis
 11. POR, AP 1, PI 1.1, Operaţiunea B , Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice apel inchis
 12. POR, AP 8, PI 8.1, OS 8.3A, Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale Grup vulnerabil: persoane vârstnice –  apel inchis 
 13. POC, AP 2, PI 2b, OS 2.2, Acţiunea 2.2.1, Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere – apel nelansat 
 14. POCU, AP 3, OS 3.9,  Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/ concediați la schimbare – apel nelansat 
 15.  POCU, AP 4, OS 4.4, Bunicii comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – apel inchis
 16. POCU, AP 4, O.S. 4.16,  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale –apel inchis
 17. POCU, AP 4, PI 9.iv, OS 4.12; 4.13; 4.14,  Copiii mai întâi apel inchis
 18. POCU, AP 5, OS 5.2, Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate  in zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – apel inchis
 19. RO-CULTURA, MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014- 2021, Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate – apel nelansat
 20. RO-CULTURA ,MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014- 2021, Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului – apel nelansat 
 21. Programele de finanţare ale Ministerului pentru Românii de pretutindeni –  apel inchis
 22. RO -Energie , Granturile SEE si Granturile norvegiene cresterea capacitatii de a furniza energie regenerabila  apel inchis
 23. RO- Energie Schema de granturi mici –  apel inchis
 24. MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI 2014-2020, Proiectele de Interes Comun în sectorul energetic  apel inchis
 25. Programul ACCES 2018 – apel inchis
 26. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 , Aprobat prin Ordinul nr.1.801/2014, modificat de Ordinul nr. 208/2017 apel inchis
 27. Premierea participării la Orizont 2020 –  apel inchis 
 28. Schema de ajutor de stat „Finanțarea  proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare – apel inchis 
 29. Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare si inovare –  apel inchis
 30. Schema de ajutor de stat „ Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană si internaționala –  apel inchis
 31. Programele de finanţare ale Ministerului pentru Românii de pretutindeni –  apel inchis
 32. MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014- 2021, Programul Dezvoltarea IMMurilor din România. Domenii de interes: Inovarea industriei verzi, Creștere Albastră și TIC – apel inchis
 33. Prevenirea şi combaterea violenţei pe motive de gen şi a violenţei împotriva copiilor – apel inchis 
 34. Programul Transnațional Dunărea –  apel inchis
 35. COSME, Programul de competitivitate pentru întreprinderi si IMM-uri –  apel inchis
 36.  PROGRAMUL ERASMUS+ –  apel inchis
 37.  EUROPA CREATIVA 2014-2020 –  apel inchis
 38.  ORIZONT 2020   apel inchis 
 1. POR, AP 1, PI 1.1, Operațiunea A, Infrastructura de inovare și transfer tehnologic – apel inchis
 2. POR, AP 1, PI 1.1, Operaţiunea B, Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice –  apel inchis
 3. POC , AP 1, OS 1.1, Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/ universităţi – apel inchis
 4. POCU, AP 6, OS 6.8, Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior –  apel inchis
 5. POCU,AP 4, PI 9.iv, OS 4.9, Pentru o inimă sănătoasă Program de screening pentru identificarea pacienților cu  factori de risc cardiovascular – apel nelansat
 6. POCU, AP 6, OS 6.3, 6.5, 6.6,  Măsuri integrate de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii – apel nelansat 
 7. POCA, AP 2, OS 2.2, CP 11/2018, Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale – apel inchis
 8. POCA, AP 1, OS 1.1, CP 12/2018,  Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale – apel inchis
 9. MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021, Programul dezvoltarea IMMurilor din România . Domenii de interes: Inovarea industriei verzi, Creștere Albastră și TIC – apel inchis
 10. RO-CULTURA , MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021 Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate – apel nelansat
 11. Premierea participării la Orizont 2020 –  apel inchis
 12. Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare” –  apel inchis
 13. Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Creșterea competitivității economiei romanești prin cercetare, dezvoltare si inovare” –  apel inchis
 14. Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană si internaționala” –  apel inchis
 15. Prevenirea şi combaterea violenţei pe motive de gen şi a violenţei împotriva copiilor – apel inchis
 16. MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI 2014-2020 Proiectele de Interes Comun în sectorul energetic – apel inchis
 17. PROGRAMUL ERASMUS+ apel inchis
 18. ORIZONT 2020 apel inchis