PREZENTARE


RO- CULTURA  APEL 2


Obiectivul general al Programului RO-CULTURA constă în consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Programul RO-CULTURA va contribui la realizarea Obiectivelor Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, respectiv:

 • reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European;
 • întărirea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și România.

         Alocare financiară totală

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte din cadrul Programului RO-CULTURA este de 1.285.000 Euro, compusă din:

 • 092.250 Euro (85%) – contribuția Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 • 750 Euro (15%) – contribuția națională.

        Alocarea financiară pe proiecte

 • Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect în cadrul prezentului apel este între 50.000 Euro și 130.000 Euro.
 • Rata sprijinului financiar nerambursabil este de maxim 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

          Eligibilitatea solicitantului

Constituie solicitant eligibil în cadrul prezentului apel de proiecte entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 1. are calitatea de persoană juridică înregistrată în România;
 2. este instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 3. la depunerea cererii de finanţare, deține calitatea de proprietar sau deține un alt drept real asupra bunurilor culturale mobile care urmează a fi restaurate, clasate și expuse în cadrul proiectului;

Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau statele donatoare.

Instituțiile religioase și partidele politice nu constituie parteneri eligibili.

În condițiile în care se urmărește ca minimum 30% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil alocat prezentului apel de proiecte să revină proiectelor implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din statele donatoare, este încurajat parteneriatul cu parteneri din statele donatoare.

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă la atingerea următoarelor valori țintă minime aferente indicatorilor de Program:


Număr Rezultatele Programului                 Indicatori asociați
Rezultat indirect 1 Îmbunătățirea  managementului patrimoniului cultural     25% creștere a numărului de vizitatori la     obiectivele de patrimoniu și a numărului de participanți la activitățile culturale
      2 locuri de muncă create
Rezultat direct 1.2 Susținerea    expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate          1 expoziție nouă cu bunuri culturale mobile     restaurate
       1 bun cultural mobil restaurat, clasat și expus publicului larg*
        2 profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de    muncă**

Principalele criterii evaluate constau în:

 1. relevanța proiectului;
 2. capacitatea de implementare și experiența solicitantului și a partenerilor;
 3. fezabilitatea proiectului;
 4. impactul și sustenabilitatea proiectului.

 

 APEL 2  Descarcă formularul de propuneri