Axa prioritară 1 “Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST).

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
a) crearea si dezvoltarea parcurilor stiintifice si tehnologice, respectiv, constructia, extinderea si/sau dotarea cu echipamente si software necesare prin raportare la definitia investitiei initiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional;
b) achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajatii parcurilor stiintifice si tehnologice).

Categorii de beneficiari eligibili: parteneriatul dintre membrii asocierii în participatiune constituite în scopul crearii parcului stiintific (conform prevederilor legale în vigoare), care printr-un membru al respectivei asocieri si/sau administratorul si/sau consiliul au/a înaintat scrisori de intentie si care sunt incluse în portofoliul regional al „Documentului Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta NORD-EST.”
Lista scrisorilor de intentie din portofoliul Regiunii Nord-Est inaintate in vederea depunerii de proiecte in cadrul Axei 1 POR 2014-2020, Operatiunile A si B [martie 2017]

Acest apel de proiecte este unul non-competitiv, cu termen limita de depunere, în conditiile în care se respecta regula ordinii depunerii proiectelor pentru blocarea sumelor solicitate ale proiectelor depuse, cu conditia indeplinirii criteriilor de  verificare a conformitatii si eligibilitatii si cu conditia întrunirii pragului minim pentru a fi admise.
Proiectele respinse pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte în care au fost depuse initial, cu conditia respectarii termenului limita sau conditiile de închidere a apelului în conformitate cu ghidul specific. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse

Perioada in care pot fi depuse proiectele
Data si ora începere a depunerilor de proiecte: 13 august 2018, ora 12.00
Data si ora închiderii apelului de proiecte: 13 februarie 2019, ora 12.00
In cazul in care exista riscul ca valoarea eligibila a proiectelor depuse sa nu acopere alocarea regionala, se poate prelungi termen limita pentru închiderea apelului de proiecte

În functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului/bugetelor regionale alocate în cadrul apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, însa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului, respectiv nu mai devreme de  data de 13 octombrie 2018, ora 12.00.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 6.364.371 Euro.
Nota: Alocare aprobata prin Ordinul nr. 5912/12.10.2018, in conformitate cu Decizia Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020 (CMPOR) nr. 96/2018.

Valoarea finantarii nerambursabile a unui proiect: minim 75.000 EUR si maxim valoarea alocarii regionala pentru prezentul apel.
Pentru componenta de minimis din cadrul proiectului, valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 75.000 euro si si maximum de 200.000 euro.
Cuantumul finantarii nerambursabile solicitate prin proiect trebuie sa reprezinte maximum 50% din valoarea eligibila a proiectului.
Pentru componenta de minimis contributia programului este de maximum 90% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis si în limita plafonului de minimis.

sursa:www.inforegionordest.ro