0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

PREZENTARE

Prioritatea 1.1 / Operatiunea A


Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea A – Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite investitii pentru crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT).

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
a) crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), respectiv, constructia, extinderea si dotarea cu echipamente si software necesare, prin raportare la definitia investitiei initiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional;
b) achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmeaza a fi oferite de catre angajatii centrelor de inovare si transfer tehnologic).

Categorii de beneficiari eligibili:


-entitatile de inovare si transfer tehnologic definite conform Ordonantei 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizate provizoriu /acreditate sau care urmeaza a fi autorizate provizoriu /acreditate în baza Hotarârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora.
În cazul parteneriatelor între entitatile de inovare si transfer tehnologic definite si constituite conform prevederilor legale mai sus mentionate, toti membrii acestuia trebuie sa fie autorizati provizoriu/acreditati în vederea depunerii cererii de finantare, in conditiile/termenele impuse de prevederile prezentului ghid.

Solicitantul/liderul de parteneriat/unul dintre membrii parteneriatului au/a înaintat scrisori de intentie si care sunt incluse în portofoliul regional al „Documentului Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta NORD-EST.”
Lista scrisorilor de intentie din portofoliul Regiunii Nord-Est inaintate in vederea depunerii de proiecte in cadrul Axei 1 POR 2014-2020, Operatiunile A si B [martie 2017]

Tipul de apel de proiecte  lansat


Acest apel de proiecte este unul non-competitiv, cu termen limita de depunere.  Proiectele respinse pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte în care au fost depuse initial, cu conditia respectarii termenului limita sau conditiile de închidere a apelului în conformitate cu ghidul specific. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

Perioada in care pot fi depuse proiectele


Data si ora începere a depunerilor de proiecte: 20 august 2018, ora 12.00
Data si ora închiderii apelului de proiecte: 20 aprilie 2019, ora 12.00

In cazul in care exista riscul ca valoarea eligibila a proiectelor depuse sa nu acopere alocarea regionala, se poate prelungi termen limita pentru închiderea apelului de proiecte
În functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului/bugetelor regionale alocate în cadrul apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, însa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului, respectiv nu mai devreme de data de 20 octombrie 2018, ora 12.00.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 6,432,350 Euro.


Descarca Ghid specific – publicat în data de 20.07.2018
Ordinul nr. 5342/20.07.2018 de aprobare a ghidului specific
Ordinul nr. 4988/04.06.2018 privind aprobarea masurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic în cadrul Programului operational regional 2014-2020  (schema de ajutor aferenta Prioritatii de investitii 1.1.A), publicat în MO nr. 546/29.06.2018

(sursa inforegionordest)