PROGRAM RO CULTURA

Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice


Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu.

Cel puțin 30% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate în cadrul prezentului apel de proiecte va fi acordată proiectelor implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din Statele Donatoare.

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 16.000.000 Euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Prezentul apel de proiecte intră sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de statavizată favorabil de către Consiliul Concurenței. Ajutorul de stat se acordă sub formă de sprijin financiar nerambursabil.

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 12 luni și 48 de luni.

Data de lansare a cererii de proiecte: 05.06.2019.
Data limită de depunere a proiectelor: 11.11.2019, ora 16:00.

Schema de ajutor de stat privind Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice a fost aprobată prin OMCIN 2527/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 449 bis din 05.06.2019.

INDICATORI PROGRAM

 • 25% creștere a numărului anual de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și/sau a numărului de participanți la activitățile culturale;
 • 70 de locuri de muncă create;
 • 7 clădiri monument istoric restaurate și valorificate cultural și economic;
 • 7 planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate;
 • 35 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă;
 • 7 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural.

VALORI TINTA MINIME

 • 25% creștere a numărului anual de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și/sau a numărului de participanți la activitățile culturale;
 • 6 locuri de muncă create;
 • 1 clădire monument istoric restaurată și valorificată cultural și economic;
 • 1 plan de valorificare a patrimoniului cultural construit implementat;
 • 5 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă.

SOLICITANTI ELIGIBILI

 • instituție publică, în sensul definiției de la secțiunea 5 a Ghidului solicitantului;
 • unitate administrativ-teritorială, definită conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și sector al Municipiului București;
 • organizație neguvernamentală, în sensul definiției de la secțiunea 5 a Ghidului solicitantului, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 și care poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
 • societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare SAU societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (republicată), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE);
  • domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC);
  • domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect este/sunt autorizat/e la sediul identificat ca loc de implementare al proiectului la momentul începerii activității de valorificare a monumentului istoric, indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Parteneri de proiect eligibili din România:

 • organizație neguvernamentală care este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare; a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de data de lansare a apelului de proiecte;activitatea sa este, printre altele, în sectoarele culturale și creative;
 • societate comercială care este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile (republicată), cu modificările şi completările ulterioare; se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE); a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de data de lansare a apelului de proiecte;activitatea sa este, printre altele, în sectoarele culturale și creative;
 • societate cooperativă care este constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată), cu modificările şi completările ulterioare; se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE); a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de data de lansare a apelului de proiecte; activitatea sa este, printre altele, în sectoarele culturale și creative;
 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.).

Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, astfel cum sunt definite la secțiunea 5 din Ghidul solicitantului, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre Statele Donatoare.