PREZENTARE


EEA Grants – Proiecte Colaborative de Cercetare. Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România

Obiective

– Sprijinirea cooperării în domeniul cercetării între România și statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) prin stabilirea de parteneriate strategice pe termen lung între instituțiile de cercetare din România și statele donatoare;

– creșterea aplicării rezultatelor cercetării;

– creșterea capacității de cercetare, inclusiv prin creșterea numărului de tineri cercetători, încurajând formarea lor intr-un mediu de înaltă calitate științifică și sprijinirea carierelor cercetătorilor de sex feminin;

– îmbunătățirea performanței cercetării românești pe plan internațional;

– sprijinirea participării active a României la Spațiul European de Cercetare, inclusiv sporirea potențialului cercetătorilor români pentru alte aplicatii in cadrul programelor structurale din UE și alte surse de finanțare internaționale.

Arii tematice


Programul va finanța proiecte de cercetare în următoarele domenii tematice:

– energie;

– mediu inconjurator;

– sănătate;

– științele sociale și umaniste, inclusiv studii de gen și studii de incluziune socială;

– TIC;

– biotehnologie.

Distribuirea granturilor se va baza pe calitatea științifică și tehnică a proiectelor de cercetare .Apelul susține proiecte de cercetare colaborative în cercetarea fundamentală și aplicată și este deschis pentru proiectele interdisciplinare(Conform schemei de ajutor de stat, activitățile eligibile sunt:

​​cercetarea de bază, cercetarea industrială și dezvoltarea experimentala)

Aplicațiile din fiecare domeniu tematic se încadrează în unul sau mai multe dintre următoarele subiecte-cheie:

Energie:

 • Materiale și tehnologii inovatoare pentru stocarea energiei;
 • Eficiența energetică în cadrul procesului de generare, transmisie, distribuție a rețelelor inteligente și la consumator / utilizator final;
 • Tehnologii de mediu ecologice pentru producerea / generarea de energie;
 • surse de energie – diversificare / echilibru;
 • captarea și stocarea carbonului;

Mediu:

 • Managementul poluanților emergenți în sistemele acvatice (impact, remediere și tehnici de reciclare) pentru îmbunătățirea serviciilor ecosistemice ale resurselor de apă și ale zonelor umede;
 • Monitorizarea ecosistemelor, afectate de schimbările climatice, gestionarea biodiversității,biosecuritate, protecție și restaurare ecologică;
 • Evaluarea impactului asupra mediului și a riscurilor asupra mediului modern a tehnologiilor si a produselor noi și emergente (poate include și schimbările climatice);
 • Resurse, tehnologii și instrumente pentru economia circulară;
 • Cercetări privind schimbările climatice și / sau impactul fenomenelor naturale extreme asupra sistemelor naturale și antropice.

Sănătate:

 • Dezvoltarea strategiilor centrate pe pacienți pentru combaterea cancerului;
 • medicina translațională în medicina regenerativă,a  bolile neurodegenerative și rare;
 • Îmbunătățirea sănătății publice prin implementarea unor strategii preventive bazate pe dovezi;
 • incluziunea și abilitarea romilor.

Științe sociale și umaniste, inclusiv studii de gen și studii de incluziune socială: studii și studii de incluziune socială:

 • Migrație, mobilitate, diasporă;
 • democrație participativă, inovare socială și culturală, creștere economică;
 • Cosmopolitanismul și naționalismul;
 • Incluziunea socială și economică a grupurilor dezavantajate;
 • Digitalizarea și accesibilitatea patrimoniului cultural;
 • incluziunea și abilitarea romilor.

TIC:

 • securitatea informatică, protecția datelor cu caracter personal, protecția infrastructurilor critice și a serviciilor ; Tehnologii, instrumente și metode de dezvoltare software – inteligență artificială (AI) și cloud computing;
 • Tehnologii avansate de robotică, mecatronică și aditivare (3D printing, bio-printing )
 • Tehnologii și aplicații Big Data și / sau Internet al lucrurilor (IoT) pentru administrația publica, educație, agricultură, sănătate, servicii bancare etc.

Biotehnologie:

 • Biotehnologie pentru agricultură, acvacultură, silvicultură și productia de biomasă;
 • biotehnologie industrială și alimentară;
 • Biotehnologie pentru sănătate, medicină și industrii conexe;
 • Biotehnologia integrată de mediu.

Pentru subiectul cheie “Incluziunea și abilitarea romilor” în cadrul “Sănătății” și a”Științelor sociale și umaniste, inclusiv a studiilor de gen și studiilor de incluziune socială “, proiectele contribuie la sporirea gradul de înțelegere a situației populației de etnie romă și includ anumite intrebari si aspecte de cercetare specifice si relevante pentru îmbunătățirea situației populației de etnie romă.  Solicitanții de proiect implică și angajează organizații (pro) rome în formularea întrebărilor relevante cercetării care trebuie incluse în cererile de proiect, și sau in consultarea acestor organizatii in timpul implementarii proiectului.Toate domeniile tematice ar putea contribui la îmbunătățirea situației populației de etnie romă.

Bugetul


Suma de 16.312.500 EUR este pusă la dispoziție în cadrul acestei cereri de ofertă.

Suma minimă de asistență nerambursabilă care trebuie solicitată este de 500.000 EUR, iar suma maximă este de 1.500.000 EUR.

Durata proiectului poate dura până la 48 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni, fără fonduri suplimentare.

 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale cererii vor fi dedicate proiectelor care se înscriu în principal în subiectul esențial “Incluziunea și împuternicirea romilor”.

Solicitanți eligibili:

– Promotori de proiect – organizații de cercetare definite în Cadrul comunitar al Ajutorului de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014 / C 198/01);

– Parteneri de proiect – organizații și / sau companii de cercetare (Întreprinderi mici, mijlocii și mari; definite în cadrul comunitar pentru ajutoare de stat pentru cercetare și dezvoltare și inovare (2014 / C 198/01);

– Organizațiile (în calitate de promotori de proiecte și / sau partenerii de proiect) finanțate în cadrul acestui program trebuie să fie situate în România, Norvegia, Islanda, Liechtenstein;

– Alți parteneri eligibili – organizații de cercetare din țări terțe, dar nu pot primi finanțare din grantul proiectului.

Cronologia apelului 2018

Actiune Data
Lansarea apelului 16-20 aprilie 2018
Data limita pentru depunerea cererilor 1 octombrie 2018, ora 16:00 (Romaniantime)
Procesul de evaluare Octombrie 2018 – Februarie 2019
Decizia de finantare / faza de contractare Martie 2019