Programe ce urmeaza a fi lansate in 2021

SINTEZA POR NORD-EST 2021-2027 (draft 2 transmis la Comisia Europeană în data de 16.04.2021)

Prioritatea 1. Nord-Est  – O regiune mai competitivă, mai inovativă

Obiectiv Specific FEDR

Operațiuni (orientativ)

Grup țintă

Alocare financiară orientativă (mil EUR)

Indicatori

Țintă 2029

a(i) Dezvoltarea capacitaților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

 1. integrarea organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și  proiecte de  cooperare interregionale si internaționale, aliniate domeniilor RIS3.
 • Participarea, in calitate de partener asociat, la implementarea unor proiecte inovative aprobate in cadrul programului Orizont Europa (activități de cercetare, demonstrare, validare si inovare, informare, schimb de experiență, promovare, protejare DPI);
 • participarea la activitățile platformelor tematice de specializare inteligenta (Platformele S3), inclusiv formarea de alianțe strategice interregionale pentru pregătirea și depunerea de proiecte pentru programul Orizont Europa, componenta învestiții interregionale inovative (informare, schimb de experiență, promovare, protejare DPI, achiziție expertiza pentru elaborare documentației de proiect);
 • aderarea la structuri asociative/parteneriale transnaționale și participare la activități pregătitoare pentru depunere de proiecte ăn cadrul inițiativelor Institutului European pentru Inovare si Tehnologie(EIT) – Comunitățile pentru Inovare si Cunoaștere (KICs), Rețeaua Europeană a Regiunilor pentru Inovare și Cercetare (ERRIN), (contribuție anuală în calitate de membru asociat, activități de informare, schimb de experiență, promovare, protejare DPI, achiziții expertiza pentru elaborare documentații de proiect), etc.
 1. Consolidarea ecosistemului de CDI regional
 • CDI si învestiții pentru dezvoltarea infrastructurilor proprii in organizațiile CDI și universitățile publice, orientate spre nevoile identificate in procesul de descoperire antreprenorială

CDI si investiții in organizațiile CDI si universitățile publice din regiune,  în vederea pregătirii ofertei de cercetare pentru piață (transfer de know-how, marketing, obținerea, validarea si protejarea brevetelor, etc) 

3. Dezvoltarea capacității de inovare a întreprinderilor

 • proiecte de CDI si investiții în întreprinderi, pentru implementarea specializării inteligente, conform nevoilor identificate in procesul de descoperire antreprenoriala
 • Proiecte de CDI si investiții în întreprinderi, necesare pentru transferul de cunoaștere în IMM
 • Proiecte ale IMM-urilor de tipul „proof-of-concept”
 • Proiecte inovative ale IMM-urilor care primesc marca Seal of Excellence în Programul Orizont Europa
 • Investiții pentru dezvoltarea și validarea unui produs minim viabil(MVP) și lansarea acestuia pe piața dedicate startup-urilor/spin-off-urilor
 1. Dezvoltarea inovativă a clusterelor
 • proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare derulate de către entitatea de management (EMC) în beneficiul creșterii competitivității companiilor membre; entitatea de management va defini în proiect modalitatea de asigurare a accesului membrilor clusterului la rezultatele proiectului, inclusiv regulile pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • întărirea capacității entității de management a clusterului de a gestiona și exploata lanțul de valoare (inclusiv internaționalizare și conectare la platforme/rețele colaborative). Această operațiune este obligatorie pentru toate proiectele

– antreprenori

– cercetători

– angajați cu studii superioare din cadrul companiilor, entități CDI, ITT, entități de management ale clusterelor, entități de administrare a unor incubatoare, acceleratoare, parcuri științifice și tehnologice

– microîntreprinderi, IMM-uri, întreprinderi mari

– universități, instituiți de învățământ superior

– organizații CDI

– clustere

– entități de inovare și transfer tehnologic, inclusiv parcuri științifice și tehnologice

– autorități ale administrației publice locale

138,7

RCO 01

Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, medii, mari)

RCO 02

Întreprinderi care primesc sprijin financiar sub forma de grant

RCO 06

Cercetători care lucrează in centre de cercetare care beneficiază de sprijint

RCO 07

Instituții de cercetare care participa la proiecte de cercetare comune                      

RCR 03

IMM-uri care introduc inovații in materie de produse sau procese                   

RCR 06

Aplicații pentru brevet depuse                 

RCR 08

Publicații din proiectele sprijinite             

RCR 19

Întreprinderi cu cifra de afaceri mărită            

363

 

363

78

14

273

7

43

90

a (iii) Impulsionarea creșterii si competitivității IMM-urilor

  1. Investiții pentru facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a companiilor.
  • investiții in microîntreprinderi si IMM-uri pentru dezvoltarea capacității tehnologice;
  • achiziția de noi tehnologii, automatizare, robotica, inteligenta artificiala, implementare soluții pentru customizare de masa (imprimare 3D, manufacturare digitala directa);
  • implementare soluții pentru recuperarea, reutilizarea si revalorificarea unor materii prime, materiale, si produse prin reintroducerea in procesul de fabricație principal sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării in lanțuri de valoare, etc; inclusiv investiții pentru adaptarea fluxului tehnologic si a capacității de producție la situații de criza cauzate de provocări societale majore (ex: pandemia Covid-19);

  certificare produse/servicii; design industrial; marketing si branding; achiziția/exploatarea unor drepturi de proprietate intelectuala

 1. Dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea și maturizarea start-up/spin-off in domenii de specializare inteligenta prin investiții în crearea, dezvoltarea de incubatoare si acceleratoare de afaceri, pentru promovarea serviciilor si beneficiilor oferite de aceste

IMM-uri non-agricole localizate in mediul urban si rural

-Microîntreprinderi non-agricole, localizate in mediul urban

 -Start-up-uri localizate in mediul urban si rural

277,25

RCO 01

Intreprinderi care beneficiaza de sprijin (din care: micro, medii, mari

RCO 15

Capacități create pentru pepinierele de afaceri                      

RCR 02

Investițiile private generate de masurile de sprijin

RCR 18

IMM-uri care utilizeaza servicii de incubare anual dupa crearea acestuia                                   

RCR 19

Intreprinderi cu cifra de afaceri marita                

815

68

144,92 mil eur

49

570

a (iv) dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

 1. Dezvoltarea competențelor IMM-urilor pentru inovare, modernizare tehnologica si economie circulară, pentru a asigura sustenabilitatea investițiilor în IMM prevăzute la OS(i) si OS(iii)
 • acumularea de cunoștințe pentru tranziție industrială și specializare inteligentă prin atragerea de personal calificat în cercetare-inovare sau prin organizarea de stagii de pregătire și internship in colaborare cu universitățile
 • formare de competențe avansate necesare exploatării noilor tehnologii
 • participarea in activități de internaționalizare, prin dezvoltarea unor strategii de export, a unor instrumente de marketing, participarea la târgurile de tehnologie europene, evenimente de brokeraj si matchmaking tehnologic, aderarea si participarea la activitățile unor rețele colaborative, regionale/naționale/europene.
 1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru a asigura sustenabilitatea investițiilor prevăzute la OS(iii) pentru incubatoarele și acceleratoarele de afaceri
 • formarea competentelor personalului acestora, pentru a putea oferi sprijin personalizat relevant clienților si potențialilor viitori antreprenori
 • asistență și consultanță pentru dezvoltarea programelor potrivite de accelerare si incubare
 1. Dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială, adecvate susținerii specializării inteligente
  • formarea de competențe în rândul angajaților EITT acreditate, pentru livrarea si promovarea unor servicii de calitate si pentru retelizare națională si internațională în domeniile de specializare RIS3 NE
  • asistență și consultanță acordată echipelor de cercetători din cadrul universităților publice pentru a identifica rezultate ale cercetării cu potențial de piață si a dezvolta strategii de comercializare ale acestora, de a gestiona parteneriate si negocieri cu industria.

  4. Crearea unei platforme de management a competențelor regionale pentru specializare inteligentă

-antreprenori

-angajați din companii

-cercetători

-angajați din organizații CDI, universități, centre de transfer tehnologic

-angajați din administrație publică locală și servicii subordonate aparatului central de stat

-ONG care sprijină dezvoltarea comunităților locale

-organizații suport pentru dezvoltarea mediului de afaceri

-entități care colectează, gestionează, procesează date statistice economice, legate de ecosistemul CDI național si regional, reprezentanți cvadruplu helix inovare regional

3,375

RCO 16

Participanti actori institutionali care participa la EDP

RCO 101

IMM care investesc in competente specializare inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat                                      

RCO 04

Intreprinderi care beneficiaza de sprijin non-financiar

RCO 7S1

Institutii publice sprijinite sa dezvolte servicii digitale, produse sau procese                              

RCR 98

Nr angajati IMM care finalizeaza cursuri pentru specializare inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat                                  

RCR 11

Utilizatori de servicii, produse sau procese digitale noi sau imbunatatite                                 

RCR 7S2

Nr persoane care finalizeaza cursuri pentru specializare inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat                                                 

12

915

68

1

1149

225

36

Prioritatea 2. Nord-Est – o regiune mai digitalizată

Obiectiv Specific FEDR

Operațiuni (orientativ)

Grup țintă

Alocare financiară orientativă (mil EUR)

Indicatori

Țintă 2029

a(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

 1. Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale
 • învestiții pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente si servicii digitale care sa conducă la realizarea de pagini proprii de internet, promovare digitală (internet), găzduire tip „cloud”, e-facturare, e-comerț, digitalizarea comunicării cu consumatorul și/sau clientul, dezvoltarea de mail-room-uri digitale, digitalizarea colectării datelor, digitalizarea proceselor interne, etc
 1. Crearea de servicii publice digitale noi, orientate către mediul privat și cetățeni:
 • dezvoltarea, testarea și implementarea de aplicații și soluții tip e-guvernare noi sau semnificativ îmbunătățite, orientate către îmbunătățirea mediului de afaceri si antreprenoriatului, cât și reducerii substanțiale a sarcinii administrative a cetățeanului
 • dezvoltarea de bănci de date tip „open data” și harți geospațiale, ca suport informațional necesar, solicitat de către firme, cetățeni, alți factori interesați.

-IMM-uri din mediul urban și rural

Administrație publică locală din localități urbane si/sau, după caz, comunele aflate in componenta zonei urbane funcționale

101,11

RCO 01

Intreprinderi care beneficiaza de sprijin (din care: micro, medii, mari

RCO 01

Intreprinderi care primesc sprijin financiar sub forma de grant                                  

RCO 13

Servicii si produse digitale dezvoltate pentru intreprinderi

RCO 14

Institutii publice care beneficiaza de sprijin pentru a dezvolta servicii si aplicatii digitale                           

RCR 11

Utilizatori de servicii si aplicatii digitale publice                               

RCR 13

Intreprinderi care ating un nivel ridicat de intensitate digitala                             

1057

1057

57,11 mil e

82

1.224.795

1057

Prioritatea 3. Nord-Est – o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul

Obiectiv Specific FEDR

Operațiuni (orientativ)

Grup țintă

Alocare financiară orientativă (mil EUR)

Indicatori

Țintă 2029

b (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

 1. Investiții in clădirile rezidențiale in vederea creșterii eficienței energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurala, în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate
 2. Investiții în clădirile publice in vederea asigurării/creșterii eficienței energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurală, în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate

Exemple de acțiuni

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (ex. pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol, etc.), șarpantelor si învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii– in mod obligatoriu;
 • crearea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de ventilare și climatizare, (inclusiv sisteme de răcire pasiva), înlocuire, după caz, a instalațiilor producere si utilizare agent termic pentru încălzire si a apei calde menajere, cu surse regenerabile la scara mica, ca parte a pachetului de renovare energetica.;
 • implementarea sistemelor inteligente de management energetic pentru îmbunătățirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea si exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);
 • amenajarea de acoperișuri si fațade verzi
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivului specific (înlocuirea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, dotarea clădirilor cu sisteme de iluminat inteligente, etc.).

UAT din mediul urban și din zone funcționale urbane

273,58

RCO 18

Gospodarii care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performantei energetice a locuinței

RCO 19

Clădiri publice care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performantei energetice                                 

RCR 26

Consum final anual de energie

RCR 29

Emisii de gaze cu efect de sera estimate                       

14.471

465.028

124.495,5 MWh

25.261,9

Tone echiv CO2/an

b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii si a biodiversității, a infrastructurii verzi in special in mediul urban si reducerea poluării

 1. Investiții care promovează infrastructura verde în zonele urbane,  modernizarea și extinderea spațiilor verzi, inclusiv prin reconversia funcțională a spatiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate si transformarea in spatii verzi,

  Exemple de acțiuni:

  • Amenajarea de spații verzi (defrișarea vegetației existente, modelarea terenului, plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, plantare arbori si arbuști, amenajare alei cu structura non-invaziva, foișoare, puncte de observare păsări, etc.)
  • Amenajarea de păduri-parc (zone de acces, alei cu structura non-invaziva, platforme de popas, coridoare ecologice, etc.).

UAT din mediul urban și din zone funcționale urbane

68,39

RCO 36

Suprafata infrastructurii verzi care beneficiaza de sprijin in zonele urbane

RCR 95

Populatia care are acces la infrastructuri verzi noi sau modernizate in zonele urbane

87 ha

527.784

Prioritatea 4. Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă

Obiectiv Specific FEDR

Operațiuni (orientativ)

Grup țintă

Alocare financiară orientativă (mil EUR)

Indicatori

Țintă 2029

b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile

  1. Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea transportului public in comun nepoluant

  Exemple de actiuni:

  • Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii rutiere utilizate de transportul public in comun nepoluant;
  • Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de calatori;
  • Modernizare, achiziționare de material rulant electric (tramvaie), troleibuze si autobuze electrice, inclusiv asigurarea accesibilității in mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu dizabilități;
  • Amenajarea stațiilor de încărcare electrica pentru autobuzele electrice in punctele terminus ale traseelor;
  • Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public in comun nepoluant, inclusiv infrastructura tehnica aferenta;
  • Crearea, modernizarea, reabilitarea stațiilor de transport public de calatori, inclusiv asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilității;
  • Sisteme informaționale inteligente pentru transportul public in comun: furnizarea de informații privind timpii de sosire si de plecare, hărți de transport si grafice orare, alternativele si legăturile cu alte linii de transport prin afișare digitala si mesaje vocale, posibilități de intermodalitate, aplicații pentru planificarea călătoriilor, inclusiv sisteme e-ticketing;
  • Amenajarea de parcări in punctele terminus ale liniilor de transport in comun, in zona de acces in municipiu/oraș pentru a încuraja continuarea călătoriei spre punctele de interes cu mijloacele de transport in comun;
  • Crearea, modernizarea, extinderea sistemelor de management inteligent al traficului, precum si a altor sisteme de transport inteligente;
  • Dezvoltarea soluțiilor inteligente pentru managementul parcărilor;
  • Dezvoltarea facilitaților de tip parking integrate cu infrastructuri pentru deplasări nemotorizate;
  • Amenajarea de aliniamente de arbori si arbuști.
  1. Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea de moduri alternative de transport nepoluant
  • Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea pistelor si traseelor pentru biciclete, a parcărilor pentru biciclete, inclusiv sistemelor de închiriere de biciclete;
  • Crearea, modernizarea, extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale;
  • Dezvoltarea sistemelor de reducere, interzicere a circulației autoturismelor in anumite zone.

  Crearea, extinderea de trotuare si spatii dedicate transportului nemotorizat si amenajări urbane pentru pietoni

327,31

327,31

RCO 55

Lungimea liniilor de tramvai si metrou – noi

RCO 56

Lungimea liniilor de tramvai si metrou – reconstruite /modernizate

RCO 57

Capacitate material rulant ecologic pentru transportul public

RCO 58

Piste ciclabile care beneficiaza de sprijin

RCO 60

Orase si localitati cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate

RCR 50

Populatia care beneficiaza de masuri privind calitatea aerului

RCR 62

Numar anual de pasageri ai transporturilor publice

RCR 63

Numarul anual de utilizatorii ai liniilor de tramvai si de metrou noi/modernizate

RCR 64

Numarul anual de utilizatori ai pistelor ciclabile

12,66 km

4 km

22.831

persoane

71 km

80

1.277.161

86.831.791

104.828.000

17.890

Prioritatea 5. Nord-Est – o regiune mai accesibilă

Obiectiv Specific FEDR

Operațiuni (orientativ)

Grup țintă

Alocare financiară orientativă (mil EUR)

Indicatori

Țintă 2029

c (iii) Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale si locale durabile, reziliente in fata schimbărilor climatice, inteligente si intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T si a mobilității transfrontaliere

 1. Modernizarea, construirea de legături rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T
 2. Dezvoltarea de soluții pentru descongestionarea/fluidizarea traficului (variante ocolitoare, etc.).

 

Exemple de acțiuni:

 • modernizarea, construirea drumurilor județene care se constituie in legături rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
 • construcția variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv construirea/realizarea de elemente pentru creșterea siguranței circulației, semnalisticii aferente;
 • construirea, modernizarea, reabilitarea de pasaje/noduri rutiere si construirea pasarelelor pietonale;
 • reducerea impactului asupra ariilor protejate prin refacerea/realizarea coridoarelor ecologice.
 • construirea/modernizarea de stații si alveole (in cazul in care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de calatori) pentru transport public pe traseul drumului județean;
 • realizarea de învestiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni si bicicliști;

realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport si para peți pentru protecție, apărări de maluri si consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv fata de efectele generate de condiții meteorologice extreme, efect al schimbărilor climatice

-UAT la nivel județean și urban

-parteneriate între UAT

183,60

RCO 44

Lungimea drumurilor noi care beneficiaza de sprijin – altele

RCO 46

Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate – altele

73 km

336 km

Prioritatea 6. Nord-Est – o regiune educată

Obiectiv Specific FEDR

Operațiuni (orientativ)

Grup țintă

Alocare financiară orientativă (mil EUR)

Indicatori

Țintă 2029

d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate si favorabile incluziunii in educație, formare si învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;

 1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și gimnazial
 2. Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ secundar superior, filiera vocațională si tehnologica si învățământ profesional, inclusiv cel dual;
 3. Dezvoltarea infrastructurii de învățământ universitar.

 

Exemple de acțiuni:

 • construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare structurala in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate) infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) si preșcolară (grădinițe) in mediul urban si rural;
 • construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare structurala in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate.) infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu in mediul urban si rural;
 • construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, masuri de consolidare structurala in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate.) infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional si tehnic (licee tehnologice si scoli profesionale) si cel vocațional, in mediul urban si rural;
 • construcția, reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii sportive asociate unităților de învățământ, inclusiv a centrelor de pregătire sportivă (inclusiv olimpice), stabilite pe lângă școli sau instituiți de învățământ);
 • reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea (inclusiv accesibilizare pentru persoane cu dizabilități, măsuri de consolidare structurala in funcție de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate.) infrastructurii educaționale universitare, inclusiv case de cultura ale studenților;
 • achiziționare de microbuze/autobuze/autocare școlare electrice (echipate pentru transportul elevilor cu dizabilitati locomotorii) pentru transportul elevilor domiciliati in localitatile rurale din zonele limitrofe comunelor, orașelor, municipiilor, precum si din zonele rurale izolate, inclusiv infrastructura de incarcare electrica la nivel de unitate scolara – acest tip de actiune poate fi doar parte componenta a unui proiect de tip investiții in infrastructura educationala;
 • crearea si dezvoltarea de platforme digitale de comunicare si schimb de documente (inclusiv lecții digitalizate), baze de date si biblioteci virtuale pentru elevi si studenți, părinți si școală, live streaming, dotarea cu echipamente si infrastructura de proiectare si mapare video – acest tip de acțiune poate fi doar parte componenta a unui proiect de tip investiție in infrastructura educațională;

UAT din mediul urban și rural

Universități

183,76

RCO 66

Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor pentru ingrijirea copiilor care beneficiaza de sprijin (noi sau modernizate)

RCO 67

Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor din domeniul invatamantului care beneficiaza de sprijin (noi sau modernizate)

RCR 70

Numarul anual al copiilor care utilizeaza infrastructurile pentru ingrijirea copiilor ce beneficiaza de sprijin

2.420

29.691

2.420

Prioritatea 7. Nord-Est – o regiune mai atractivă

Obiectiv Specific FEDR

Operațiuni (orientativ)

Grup țintă

Alocare financiară orientativă (mil EUR)

Indicatori

Țintă 2029

e (i) favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securității in zonele urbane;

 1. Revitalizarea și regenerarea urbană fizică, cu acțiuni orientate către:
 • (re)amenajare, reabilitare, modernizare spatii publice, centre istorice, piețe, zone pietonale, etc.;
 • crearea, extinderea, modernizarea, reabilitarea de parcuri, scuaruri, grădini publice, alte zone cu spatii verzi, pergole, alei, reabilitarea monumentelor de for public (statui), inclusiv dotare cu mobilier urban, iluminat inteligent, etc.;
 • dezvoltarea de sisteme integrate tip strazi inteligente avand sisteme de supraveghere video inteligente cu senzori IoT, mobilier urban inteligent, iluminat inteligent, etc.

 

 1. Fructificarea potențialului economic local, cultural, balnear, turistic, creativ, cu acțiuni orientate către:

 

 Turism cultural

 • restaurarea, consolidarea, protecția si conservarea monumentelor istorice;
 • dotări pentru expunerea si protecția patrimoniului cultural mobil si imobil;
 • adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural pentru găzduirea de evenimente, activități cultural-creative
 • construirea, extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea clădirilor cu funcții culturale, centrelor culturale muzeelor, teatrelor, biblioteci;
 • conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si dezvoltarea de noi servicii culturale;
 • reabilitare, modernizare, creare drumuri de acces pietonal, ciclabil, transport public in comun curat, către obiective, interconectate cu rețeaua existenta/dezvoltata pietonala, ciclabila, transport in comun, inclusiv parcări pentru biciclete;

Turism balnear

 • construcția, reabilitarea, modernizarea bazelor de tratament, a centrelor balneare si a bazelor de kinetoterapie ca resorturi cu servicii integrate (servicii de tip sănătate si întreținere, balneo, activități de recreere, activități sportive etc);

UAT din mediul urban și din zone funcționale urbane, în baza Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană

 întreprinzători care activează in meșteșuguri, artizanat, arte vizuale

120,41

RCO 01

Intreprinderi care beneficiaza de sprijin (din care: micro, medii, mari)

RCO 02

Intreprinderi care beneficiaza de sprijin prin granturi

RCO 74

Populația din zonele acoperite de strategiile de dezvoltare teritoriala

RCO 75

Strategii pentru dezvoltare teritoriala integrata sprijinite

RCO 77

Situri turistice si culturale sprijinite

RCO 114

Spatii deschise create sau reabilitate in zone urbane

RCR 77

Vizitatori in siturile care beneficiaza de sprijin

RCR 19

Intreprinderi cu cifra de afaceri crescuta                   

188

188

1.051.019

8

23

38

939.995

188

Prioritatea 7. Nord-Est – o regiune mai atractivă

Obiectiv Specific FEDR

Operațiuni (orientativ)

Grup țintă

Alocare financiară orientativă (mil EUR)

Indicatori

Țintă 2029

 1. Operatiuni dedicate constructiei si dezvoltarii capacitatii administrative a AM POR Nord-Est, potențialilor beneficiari si beneficiari:
 • sprijin (inclusiv costuri administrative, de personal) pentru implementarea și manageentul programului, respectiv programare, identificarea si dezvoltarea proiectelor (inclusiv indrumare help-desk), intocmirea de documentatii tehnico-economice, pregatire, selectie, verificare si monitorizare, evaluare, control si audit;
 • formare profesionala (instruiri, conferințe, mese rotunde, seminarii, ateliere de lucru, schimburi de experienta, etc.) specifice domeniilor finantate in cadrul programului in vederea imbunatatirii calificarii personalului AM POR, in scopul imbunatatirii cunostintelor, competentelor beneficiarilor si a potentialilor beneficiari in ceea ce privește POR Nord-Est;
 • instruirea personalului AM POR Nord-Est, a potențialilor beneficiari si beneficiari pe teme orizontale:elaborare ghiduri, ajutor de stat, metodologie de aplicare SCO, achizitii publice, evitarea conflictului de interese, prevenire neregului, frauda si coruptie, etc – in complementaritate cu actiuni finantate POAT;
 • instruirea personalului AM POR Nord-Est, a potențialilor beneficiari si beneficiari pe teme aferente POR Nord-Est: digitalizare, orașe inteligente, cercetare-inovare, dezvoltare urbana, etc. – in complementaritate cu actiuni finantate POAT;
 • suport pentru dezvoltarea unei structuri one stop shop regional, dedicata sprijinirii promotorilor de proiecte CDI;
 1. Operațiuni dedicate construcției si dezvoltarii capacității administrative a partenerilor locali si regionali implicati in implementarea, monitorizarea si evaluarea POR Nord-Est:
 • derularea de schimburi de experienta, de formare si informare pentru membrii CDR Nord-Est, in regiuni din alte state membre, la institutii si organisme ale Uniunii Europene;
 • sprijinirea organizatorica si logistica, dezvoltare capacitate administrativa a CM POR Nord-Est, a CRP Nord-Est si a altor grupuri de lucru subsecvente implicate in implementarea, monitorizarea si evaluarea POR Nord-Est;
 • dezvoltarea capacitatii administrative a Consortiului Regional de Inovare, Comisiei Consultative Academice pentru actualizarea, monitorizarea si evaluarea rezultatelor RIS3 Nord-Est prin instruiri, ateliere de lucru, vizite de studiu.

-Personalul AM POR Nord-Est, structuri parteneriale (CDR Nord-Est, CRP Nord-Est, CM POR Nord-Est, RIS3 Nord-Est, -potențiali beneficiari, -beneficiari

75,83

RCO 7S3

Personal finanțat din FEDR

188