Prioritatea de Investitii 2.1.A Microintreprinderi [apel 2019]

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Obiective

Consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Regiunile finantabile

Regiunile de dezvoltare in care este permisa alocarea financiara: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru.

Perioada de depunere

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.07.2019

Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.11.2019

Actiuni sprijinite

Investitiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii

 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoarea eligibila minima a unui proiect

Valoarea minima eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile solicitate trebuie sa respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maxima a ajutorului de minimis ce poate fi acordata unei intreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutiv (ultimii 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare) este de 200.000 euro.

Finantarea nerambursabila solicitata poate reprezenta cel mult 90 % din valoarea eligibila a proiectului.

Beneficiari eligibili

Solicitantii eligibili in cadrul acestei linii de finantare sunt societatile care se incadreaza in categoria microintreprinderilor. Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in regiunea in care a fost depusa cererea de finantare.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Conditii minime de eligibilitate ale solicitantului

        1. Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.
        2. Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.
        3. A desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitate suspendata temporar oricand in anul current depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
       4. a) A inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
sau
          b) Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare

       5. Solicitantul are capacitate financiara de a asigura: Contributia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

       6. Locul de implementare a proiectului este situate in mediul urban, in regiunea in care a fost depusa cererea de finantare.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

      7. Solicitantul detine la data depunerii cererii de finantare  drepturi asupra imobilului.

 

 

Investiții și cheltuieli eligibile

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN).

 

                         a) Investiții în active corporale
  1. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);


   2. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe.

  3. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
                     b) Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
                     c) Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale- solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

                   

Categorii de cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

  • Studii de teren

  • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

  • Proiectare şi inginerie

  • Consultanţă

  • Asistenţă tehnică

 • Cheltuieli pentru investiţia de bază

  • Construcţii şi instalaţii

  •  Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări)
   Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar

  • Active necorporale

Durata de implementare a proiectului

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește data de 31.12.2023


Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului și nu depăşeşte data de 31.12.2023. 


Perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului poate fi extinsă cu maxim dublul perioadei inițiale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.