Prioritatea 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

PREZENTARE

Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ghid specific 3.2 final actualizat 18.05.2018
Descarca Ordin de modificare

Prin Obiectivul specific 3.2 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/orașelor şi al zonelor funcţionale (Z.F.) ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acţiune și în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) ale municipiilor/ orașelor sau elaborate inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Vor fi finanțate acele activități/ subactivități care, printr-o abordare integrată, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES), provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/orașelor şi a Z.F, generat, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului/orașului, dar şi pentru deplasarea navetiștilor din Z.F, care au ca origine sau destinaţie a deplasărilor municipiul/orașul în cauză.

Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători

Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • Achiziționarea de material rulant (tramvaie);
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie;
 • Achiziționarea de troleibuze;
 • Achiziționarea de autobuze;

Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz urban);
 • Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”);
 • Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru vehiculele de transport public de călători;
 • Configurarea/Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor dedicate pentru transportul public de călători, a construirii/modernizării/extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere;

Investiții destinate transportului electric și nemotorizat

 • Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”);
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale;
 • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone;

Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2în zona urbană

 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI);
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport;
 • Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști;
 • Construirea parcărilor de transfer de tip „park and ride”;

Proiectele propuse la finanțare sau sub-activităţile/măsurile componente ale acestora, ce cuprind activitățile/sub-activităţile eligibile enumerate mai sus, trebuie să fie justificate în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) și să se regăsească în scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D. Astfel, o activitate eligibilă orizontală, asociată celor trei categorii de activități de mai sus, este reprezentată de elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) la nivel de arie de studiu stabilită conform prevederilor legale în vigoare (se va vedea și Anexa 3.2.6 în ceea ce privește cheltuielile eligibile aferente acestui document strategic).

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția celor 39 municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 cu UAT comune din zona funcţională a acestor oraşe/municipii și care îndeplinesc condiția cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste orașe/municipii eligibile și/sau cu Unitatea administrativ-teritorială județul (în care orașele/municipiile/comunele partenere sunt situate) și/sau cu instituții publice din subordinea UAT orașe/municipii/parteneri eligibili care au în administrare infrastructura rutieră, ce face obiectul proiectului.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 55,63 mil euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora incepere depunere de proiecte: 20 septembrie 2017, ora 12.00
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 20 martie 2018, ora 12.00 prelungit pana la 21 iunie 2018, ora 12.00.