Programul Operaţional Regional 2014-2020

POR /1/1.1.C./1

AXA PRIORITARA 1, PRIORITATEA DE INVESTITII 1.1, Operațiunea C- Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT

Descarca Ghid specific – final – actualizat 22.06.2018

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta.

Se vor finanta in cadrul unei scheme de minimis, IMM-uri care doresc sa achizitioneze rezultate ale transferului tehnologic in domeniile mentionate in Anexa 2a la Ghid, rezultate pe care sa le implementeze in domeniul lor de activitate.

Finantarea se va realiza pe baza unui acord de parteneriat intre un IMM si un ITT pentru a valida faptul ca prin intermediul investitiei se va realiza transferul tehnologic.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:


A. Investitii in active corporale
B. Investitii in active necorporale, strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv.
C. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale IMM.
D. Investitii de dezvoltare experimentala
E. Investitii in alte activitati de inovare
F. Investitii in activitatile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului.

Categorii de beneficiari eligibili: IMM-uri in parteneriat cu enitati de transfer tehnologic acreditate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Tipul apelului  de proiecte :

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen .

In cadrul acestui apel, proiectele respinse in cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii pot fi redepuse, cu conditia respectarii termenului limita de depunere a cererilor de finantare ori a conditiilor de inchidere a apelului.

Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finantare nou-depuse.

Nu pot fi redepuse proiectele dupa ce au fost respinse in cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara.

 Perioada in care pot fi depuse proiectele


Data si ora deschiderii cererii de proiecte: 25.01.2018, ora 10:00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 25.08.2018, ora 10:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa prin instructiune publica a AM POR in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme, prin modificarea prevederilor ghidului specific.

In cazul in care exista riscul ca valoarea eligibila a proiectelor depuse in cadrul unei anumite regiuni de dezvoltare sa nu acopere alocarea regionala, se poate prelungi respectivul termen limita pentru toate regiunile de dezvoltare sau doar pentru unele.

In functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului/ bugetelor regionale alocate in cadrul apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, insa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului, respectiv nu mai devreme de data de 25.03.2017, ora 10.00.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 9,65 mil. Euro.

Valoarea finantarii nerambursabile a unui proiect: minim 25.000 EUR si maxim 200.000 EUR (nu poate depasi plafonul de minimis).
Cuantumul finantarii nerambursabile solicitate prin proiect trebuie sa reprezinte maximum 90% din valoarea eligibila a proiectului.

Beneficiarii acestei axe prioritare sunt:

  • Infrastructura de inovare si transfer tehnologic acreditate conform legislatiei in vigoare
  • Parcuri stiintifice si tehnologice acreditate conform legislatiei in vigoare
  • IMM in parteneriat cu ITT

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) are rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, iar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este Organism Intermediar (OI) pentru implementarea Axei Prioritare 1 a POR in Regiunea Nord-Est.