AM POC anunță modificarea unor prevederi din Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Modificările vor fi reglementate printr-un ordin al ministrului fondurilor europene și vizează următoarele aspecte:

1. În secțiunea Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare, pagina 70, codurile CAEN 70.10 ”Activități privind sediile sociale” și 70.22 ”Activități de consultanță în afaceri și management” sunt eliminate din listă.

2. La subcapitolul 1.7 Indicatori, prima frază din căsuța ATENȚIE! se va completa și va avea următorul conținut: ”Este obligatoriu ca fiecare proiect să aibă completate valori pentru toți indicatorii din categoriile aferente de mai sus”;

3. La subcapitolul 1.10 Rata de cofinanțare, pagina 13, se va elimina fraza: ”- între o întreprindere și un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor, în cazul în care acest organism suportă cel puțin 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului și organismul/organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele proiectelor de cercetare în măsura în care acestea provin din cercetările realizate de organismul/organizația în cauză”;

4. La subcapitolul 2.1 Eligibilitatea solicitantului, în cadrul ultimei căsuțe ”ATENȚIE!”, paginile 21-22, se va elimina fraza ”Toate procedurile de achiziție aferente proiectului vor fi derulate de către liderul de proiect, iar plățile vor fi făcute de către liderul de proiect”;

5. La subcapitolul 2.4 Încadrarea cheltuielilor, – Cerințe privind investițiile, pagina 28, din fraza ”Cheltuielile eligibile generale aferente investițiilor în cadrul acestui apel sunt cele prevăzute la art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, respectiv:” se va elimina sintagma ”la art. 52 din”;

6. La subcapitolul 3.2 Lista documentelor care însoțesc Cererea de finanțare, paginile 40-41, punctul 7 se modifică și va avea următorul conținut: ”Declarație privind eligibilitatea solicitantului în vederea acordării ajutorului de minimis și conform prevederilor referitoare la întreprinderea unică”;
– punctul 8 se modifică și va avea următorul conținut: ”Declarație privind încadrarea în limita de 200.000 euro pe durata oricărei perioade de 3 ani, pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării – dacă este cazul”;
– punctul 11 se modifică și va avea următorul conținut: ” Bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu financiar încheiat bilanțul contabil sau bilanțul semestrial/ultima balanță numai in cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată. În cazul în care solicitantul este un consorțiu de IMM-uri, bilanțurile contabile pentru fiecare din firmele din consorțiu – pentru ultimul exercițiu financiar încheiat sau bilanțul contabil semestrial/ultima balanță numai în cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată*.
Pentru verificarea îndeplinirii prevederilor legale privind încadrarea în tipul de întreprindere eligibilă, fiecare IMM va prezenta și bilanțurile firmelor partenere/legate.”;
– în cadrul aceluiași subcapitol, după ultimul punct (26) al tabelului, la pagina 41, explicația marcată cu ”*” va avea următorul conținut: ” *Se vor atașa, la cererea de finanțare, situațiile financiare (bilanțul/balanța și contul de profit și pierdere) pentru anul fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanțare. În cazul în care situațiile nu au fost încă depuse la organul fiscal competent, se vor anexa situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților și dovada aprobării respective. În situația în care proiectul ajunge în etapa de contractare, solicitantul va prezenta obligatoriu dovada înregistrării situațiilor financiare la instituția abilitată.”;

7. La subcapitolul 4.2.1 Grila de verificare administrativă și a eligibilității, paginile 46-50, punctul 7 se modifică și va avea următorul conținut: ” Declarație privind eligibilitatea solicitantului în vederea acordării ajutorului ˝de minimis˝ și conform prevederilor referitoare la întreprinderea unică”;
– punctul 8 se modifică și va avea următorul conținut: ” Declarație privind încadrarea în limita de 200.000 euro pe durata oricărei perioade de 3 ani, pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării – dacă este cazul”;
– punctul 11 se modifică și va avea următorul conținut: ” Bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu financiar încheiat sau bilanțul contabil semestrial/ultima balanță numai in cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată. În cazul în care solicitantul este un consorțiu de IMM-uri, bilanțurile contabile pentru fiecare din firmele din consorțiu-pentru ultimul exercițiu financiar încheiat sau bilanțul contabil semestrial/ultima balanță numai in cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată*. Pentru verificarea îndeplinirii prevederilor legale privind încadrarea în tipul de întreprindere eligibilă, fiecare IMM va prezenta și bilanțurile firmelor partenere/legate.”;
– în cadrul aceluiași subcapitol, după ultimul punct (15) al tabelului, la pagina 50, explicația marcată cu ”*” va avea următorul conținut: ”*Se vor atașa, la cererea de finanțare, situațiile financiare (bilanțul/balanța și contul de profit și pierdere) pentru anul fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanțare. În cazul în care situațiile nu au fost încă depuse la organul fiscal competent se vor anexa situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților și dovada aprobării respective. În situația în care proiectul ajunge în etapa de contractare, solicitantul va prezenta obligatoriu dovada înregistrării situațiilor financiare la instituția abilitată.”;

8. La pagina 9, ultima frază a capitolului 1.7 Indicatori va avea următorul conținut: „Ponderea ambilor indicatori prestabiliți de rezultat la nivel de proiect este egală (50%). Neîndeplinirea oricăruia dintre indicatorii prestabiliți de rezultat la nivel de proiect va conduce la corecții financiare direct proporționale cu gradul de neîndeplinire a indicatorului în cauză”;

9. Documentul Excel din Anexa nr. 9 la Ghidul Solicitantului – Model bugete se modifică după cum urmează:
a) În sheet-ul Buget defalcat salarii se elimină coloana 5 – Tarif oră;
b) În sheet-ul Buget defalcat pe cheltuieli, după coloana 7 – Val. totală eligibilă incl. TVA, se adaugă o coloană denumită ”Valoare TVA”;
– Coloana 8 devine coloana 9;
– În cadrul categoriei Ajutoare regionale pentru investiții (Costurile investițiilor în active corporale și necorporale), se adaugă subcategoria ”Cheltuieli pentru achiziționarea de clădire/spațiu și teren”;
– În cadrul Capitolului B Ajutor de minimis, prima categorie de cheltuieli va fi V. Cheltuieli privind cercetarea de piață, cu subcategoria V.1. Cheltuieli pentru identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ;
c) În sheet-ul Model buget pentru MySMIS, în cadrul categoriei Ajutoare regionale pentru investiții (Costurile investițiilor în active corporale și necorporale), se adaugă subcategoria ”Cheltuieli pentru achiziționarea de clădire/spațiu și teren”;
– În cadrul Capitolului B Ajutor de minimis, prima categorie de cheltuieli va fi V. Cheltuieli privind cercetarea de piață, cu subcategoria V.1. Cheltuieli pentru identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ.

10. La Anexa 3 – Acord de parteneriat din Ghidul Solicitantului, articolul 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1), punctul 4 se modifică și va avea următorul conținut: ” (4) Liderul de parteneriat va monitoriza desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare și va asigura planificarea achizițiilor la nivel de proiect / contract de finanțare, astfel încât să evite divizarea în mai multe contracte de valoare mai mică pentru produse, servicii sau lucrări care sunt considerate similare.”;
– Articolul 9 Proprietatea, punctul 1 se modifică și va avea următorul conținut: ” Părţile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.”. Punctul 4 al aceluiași articol se modifică și va avea următorul conținut: ”Părţile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Competitivitate pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).”;

11. La Anexa 7 – Declarația de angajament, punctul 13 se modifică și va avea următorul conținut: ”să asigur funcționarea permanentă/mentenanța rezultatului proiectului în perioada de durabilitate, respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, cu excepția perioadelor de mentenanță planificate.”După aprobarea modificărilor de mai sus prin ordin al ministrului fondurilor europene, se va deschide apelul cu numărul 2 aferent acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Deschiderea apelului este prevăzută a avea loc la data de 14.01.2019, orele 09.00.