Programul INTERREG EUROPE

Obiectivul strategic general al programului este imbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional.

Autoritatea Națională este Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, prin Direcția Programe de Cooperare Teritorială Europeană.

Aria de cooperare

  • întreg teritoriul UE (28 State Membre)
  • 2 State partenere cu statut special: Norvegia și Elveția;

Buget

Programul Interreg Europa beneficiază de o alocare financiară de 426,31 milioane Euro

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

Prioritatea de investitii 1 (a)

 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană, în domeniul cercetării și al infrastructurii de inovare și a capacităților, în special în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă

 

Prioritatea de investitii 1 (b)

Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, Eco inovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general;

 

Axa prioritară 2: Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investitii 3 (d) – sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Prioritatea de investitii 4 (e) – promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;

 

Axa prioritară 4 - Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Prioritatea de investitii 6 (c) – conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 

 

Prioritatea de investitii 6 (g) – sprijinirea tranziției industriale către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei creșteri ecologice, a Eco inovării și a managementului performanței de mediu în sectorul public și cel privat.