Programul pentru digitalizarea IMM-urilor.

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică; Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere și Acțiunea 2.2.2 - Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic.

30.000-100.000 de euro

Finantare nerambursabila
0

%

Contributie proprie
0

%

Condiții de eligibilitate a IMM-urilor beneficiare
 • Solicitanții solicită finanțare pentru activități economice eligibile
 • Investiția reprezinta investiție inițială (adică o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente).
 • Solicitanții sunt IMM cu sediul social și locația de implementare a proiectului în regiunea de dezvoltare în care aplică
 • Perioada de implementare a proiectelor este de maxim 9 luni, fără posibilitatea prelungirii
 • Durata estimată a procesului de selecție și contractare este de 6 luni.
 • Solicitantul se obligă să asigure cofinanțarea necesară proiectului atât la cheltuielile eligibile cât și la cele neeligibile
 • Solicitantul prezintă minim 2 oferte de preț pentru fiecare achiziție de bunuri / servicii / lucrări pentru a susține bugetul solicitat.
 • Solicitantul va păstra proprietatea asupra activelor achiziționate, a rezultatului proiectului, a infrastructurii și echipamentelor achiziționate și va asigura exploatarea și mentenanța pentru cel puțin 3 ani post-implementare (calculat de la data plății finale).
 • Garanția și mentenanța echipamentelor achiziționate sunt asigurate fie din surse proprii fie prin contractele de furnizare încheiate.
 • Proiectul va asigura standardele de securitate și confidențialitate a informațiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 • Investiția pentru care se solicită finanțare nu are legătură cu altă investiție, demarată în ultimii trei ani, care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică
 • Solicitantul se obligă să achiziționeze dreptul de proprietate / utilizare / licența asupra aplicației software personalizate pentru care se solicită finanțare pentru o durată de timp cel puțin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, beneficiarul schemei de minimis se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului
 • Solicitantul nu a obținut în ultimii 3 ani fiscali (anul în curs și 2 ani anterior) ajutoare de minimis în valoare de peste 200.000 EUR (100.000 EUR în cazul solicitanților din domeniul transporturilor). Verificarea respectării acestui prag se va realiza luând în considerare și ajutoarele de minimis primite de eventuale întreprinderi partenere și/sau legate.
 • Solicitantul nu este o întreprindere în dificultate.
 • Solicitanții nu înregistrează la data depunerii cererii de finanțare obligatii bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) mai mare de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni (la bugetul general) sau de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 6 luni (la bugetul local).
 • Solicitantul nu a beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 5 ani pentru aceleași activități și nu a primit finanțare pentru proiecte care au avut același obiectiv dar nu și-au atins indicatorii.
 • Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal și incompatibil cu poața comună sau, în cazul înc are un astfel de ordin a existat, el a fost executat în întregime.
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii în ultimele 36 luni
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude / fapte de corupție / infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale UE.
 • Reprezentantul legal nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunul contract anterior din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări din bugetul UE
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese și nu furnizează informații incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar și a Autorității de Management.
Cheltuieli eligibile
 • Cheltuielile cu active corporale și necorporale pentru digitalizarea activității:
  • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, imprimante, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.) (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect
  • achiziționarea aplicațiilor software / licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice aplicației de proiect și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul); sau Cheltuieli pentru achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office;
  • Cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;
  • Cheltuieli pentru realizarea / achiziţionarea unui website de prezentare a companiei – maxim 10.000 lei
  • Cheltuieli pentru achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul naţional de domenii “.ro”;
  • Cheltuieli privind achiziţionarea soluţiei de semnătură electronică;
  • Cheltuieli privind achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Cheltuieli de informare și publicitate conform prevederilor din acest îndrumar și Manualului de Identitate Vizuală
 • Cheltuieli cu servicii de consultanță:
  • Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului (plan de afaceri,etc.) – maxim 5% din valoarea totală a aplicației de proiect
  • Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică) – maxim 5% din valoarea totală a proiectului
 • Cheltuieli pentru instruire / formare profesională specifică:
  • Cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este destinat aplicația / produsul / serviciul software dezvoltat
  • Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanța aplicației / produsului / serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului
 • Cheltuieli pentru auditare intermediară / finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil şi fiscal) și auditare tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu aplicația de finanțare)
 • Schema de minimis se aplică întreprinderilor care activează în alte domenii decât în domeniul IT. Aplicanții nu trebuie să aibă autorizate activități din următoarele domenii:

  • Cod CAEN 2611- Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  • Cod CAEN 2612 – Fabricarea altor componente electronice
  • Cod CAEN 2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  • Cod CAEN 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
  • Cod CAEN 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  • Cod CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
  • Cod CAEN 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Cod CAEN 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Cod CAEN 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Cod CAEN 6312 – Activități ale portalurilor web
  • Cod CAEN 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  • Cod CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

  Nu sunt considerate eligibile achizițiile în regim leasing sau second-hand, precum nici închirierea de active corporale.

Intreaba un consultant