PREZENTARE


6/1/Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală


Program operațional

Program Operational Infrastructura Mare

Axa prioritară

 1. Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon

Obiectiv specific

 1. Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal)

Operațiune

POIM – Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal)

Beneficiari eligibili

 • Unitati administrativ teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
  Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Societati comerciale, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,sau conform legislatiei specifice dintr-un alt stat membru, care au ca activitate producerea de energie in scopul comercializarii.

Activități eligibile

 • Achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
 • Executia cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aferente proiectului
 • Achizitia si montajul de utilaje, instalatii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua necesare indeplinirii obiectivului proiectului;
 • Organizarea de santier
 • Lucrari de racordare la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform Ordinului ANRE nr 59/2.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public).
 • Reteaua de transport si distributie a energiei termice (reteaua termica) pana la punctul de delimitare, definit conform Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica(in cazul proiectelor propuse de UAT/ADI).
 • Pregatirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentatiei de atribuire,obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordului de mediu, etc) ; managementul proiectului ; auditul proiectului; actiuni de promovare a proiectului.-numai pentru proiectele care nu intra sub incidenta ajutorului de stat.
 • In cazul proiectelor de valorificare a energiei geotermale, se include executia forajului/ forajelor noi sau cu reabilitarea unor foraj existente si pompele de caldura cu un coeficient de performanta sezoniera SPF min>=3).
 • In cazul proiectelor de producere a energiei din biomasa, se poate include si producerea biogazului.

Cheltuieli neeligibile

 • taxa pe valoarea recuperabila
 • dobanda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii
 • pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare;
 • alte comisioane aferente creditelor;
 • cheltuielile cu amortizarea;
 • achizitia de echipamente second-hand;
 • amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
 • costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;
 • cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie;
 • achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite cu o suma mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale proiectului

Data lansare

16.05.2017

Data închidere

31.12.2018

Ghid /Anexe


get info blue button Link ghid / anexe