6/4/Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

Program operațional

Program Operational Infrastructura Mare

Axa prioritară

  1. Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon

Obiectiv specific

  1. Cresterea economiilor în consumul de energie primara produsa prin cogenerare de înalta eficienta

Operațiune

POIM – Cresterea economiilor în consumul de energie primara produsa prin cogenerare de înalta eficienta

Beneficiari eligibili

societate comerciala cu capital majoritar sau integral de stat, care intra sub incidenta art. 9 alin 3 din OG 29/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

Data lansare

16.05.2017

Data închidere

31.12.2018

 

In cadrul proiectelor vor fi finantate toate acele activitati care asigura si contribuie la implementarea sistemelor de cogenerare de inalta eficienta
Modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta se refera la investitii legate de lucrari la nivelul unei instalatii existente, care au ca scop crearea unei capacitati suplimentare de productie (considerate instalatii noi)
Principalele rezultate ale actiunilor propuse in cadrul obiectivului specific 6.4 sunt obtinerea de:

–          Economii in consumul de combustibili / energie primara prin procese de cogenerare de inalta eficienta.

–         Evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili (efect de cogenerare)

Rezultatul final al implementarii obiectivului va fi, pe de o parte, cresterea puterii instalate, iar pe de alta parte diminuarea ponderii gazului natural in totalul combustibililor consumati de aceste instalatii prin favorizarea, acolo unde este posibil, a utilizarii biomasei si a gazelor reziduale provenite din procese industriale.

 

Beneficiari eligibili

–         Societatile comerciale din industrie (conform codului CAEN eligibil) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 h/an.

–         Reprezentantul desemnat al unui parc industrial, entitate cu personalitate juridica constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, care inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care poate dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000h/an, pentru investitiile privind productia de energie prin cogenerare de inalta eficienta, si care poate fi:

a)   administratorul parcului, entitate cu personalitate juridica constituita conform prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, daca prin contractul de administrare si servicii conexe incheiat cu rezidentul parcului are obligatia furnizarii energiei termice pentru rezidentii parcului, sau

b)   distribuitorul de energie al parcului industrial (operatorul, titular al unei licente de distributie a energiei termice, care asigura distributia energiei termice pentru incalzire si/sau pentru prepararea apei calde de consum de la o statie termica la utilizatorii de energie), daca exista un contract de furnizare a energiei termice intre administratorul parcului si distribuitorul de energie al parcului.

Activitati eligibile

Activitatile eligibile propuse in cadrul proiectelor aferente OS 6.4. trebuie sa vizeze investitii in:

–         Achizitionarea de instalatii/echipamente pentru constructia/modernizarea unitatilor de cogenerare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie;

–          Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de productie a energiei prin cogenerare

Alte activitati / echipamente decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea implementarii sistemelor de cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu OS 6.4.

 

Cheltuieli neeligibile

–         taxa pe valoarea recuperabila;

–          dobanda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare;

–         alte comisioane aferente creditelor;

–         cheltuielile cu amortizarea;

–         achizitia de echipamente second-hand;

–         amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;

–         costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;

–         cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie;

–         achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite cu o valoare mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului;

 

Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre solicitant fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public.

Valoarea eligibila maxima a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depasi 50.000.000 Euro echivalent in lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finantare).