Obiectiv specific 2 Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

 

Program operațional

Program Operational Capital Uman

Axa prioritară

 1. Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Beneficiari eligibili

unitate administrativ teritoriala/ primarie/ consiliu local, organism neguvernamental nonprofit

Data lansare

04.06.2018

Data închidere

04.09.2018

Valoarea maxima a proiectului

Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 6.000.000 euro

 

Solicitanti eligibili

 • Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate
 • ONGuri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate.

Este obligatorie participarea in proiect a cel putin a unei autoritati publice locale din unitatea administrativ teritoriala vizata de proiect, cu rol de solicitant/ partener, aceasta reprezentand o conditie de eligibilitate.
In cadrul proiectului se pot constitui parteneriate din 2 sau mai multe UAT-uri in urmatoarele situatii:

 1. In situatia in care aceste UAT-uri se invecineaza si partajeaza aceeasi comunitate marginalizata, cu respectarea conditiei ca interventiile finantate din proiect sa fie implementate intr-una din cele 7 regiuni de dezvoltare.
 2. daca numarul persoanelor din grupul tinta este mai mic decat numarul minim obligatoriu prevazut de prezentul ghid al solicitantului – conditii specifice se pot constitui parteneriate din 2 sau mai multe UAT-uri, cu respectarea conditiei ca interventiile finantate din proiect sa fie implementate intr-una din cele 7 regiuni de dezvoltare.

Pentru cererile de finantare care vizeaza activitatea 1 – servicii educationale este obligatorie participarea in proiect, a unei institutii publice de invatamant acreditate din reteaua nationala (ISCED 0-2) din judetul de unde se afla comunitatea marginalizata.

 

Alocarea financiara

Totala disponibila este 131.270.125,41 de euro, din care cofinantarea UE este de 111.579.606,60 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 85%), iar cofinantarea nationala este de 19.690.518,81 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 15%)

 

Tipuri de activitati eligibile

 1. INTERVENTII IN DOMENIUL EDUCATIEI

Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie: educatia timpurie (de nivel ante-prescolar si prescolar), invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii) prin acordarea unor pachete integrate

Sub-activitatea 1.1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie – invatamant ante-prescolar in cadrul careia pot fi finantate atat actiuni care vizeaza cresterea accesului si participarii la educatia ante-prescolara, inclusiv prin asigurarea/ dezvoltarea de servicii locale si utilizarea de materiale de invatare pentru copiii din invatamantul ante-prescolar, inclusiv pentru copiii apartinand minoritatii rome si pentru copiii cu dizabilitati, furnizarea de servicii de informare si consiliere a parintilor, programe de educatie parentala, inclusiv masuri de acompaniere si de asigurare de sprijin financiar etc.

Sub-activitatea 1.2. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie – invatamant prescolar, in cadrul careia pot fi finantate actiuni care vizeaza cresterea accesului si participarii la educatia prescolara, inclusiv prin asigurarea/ dezvoltarea si utilizarea de servicii locale si materiale de invatare pentru copiii din invatamantul prescolar, inclusiv pentru copiii apartinand minoritatii roma si copiii cu dizabilitati, furnizarea de servicii de informare si consiliere a parintilor, programe de educatie parentala, inclusiv masuri de acompaniere si de asigurare de sprijin financiar etc.

Sub-activitatea 1.3. Sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin: programe de tip zone prioritare de educatie/ scoala dupa scoala, in cadrul careia pot fi finantate atat actiuni care vizeaza reducerea parasirii timpurii a scolii, inclusiv prin servicii de informare, consiliere si mentorat destinate elevilor in risc de parasire timpurie a scolii, precum si parintilor acestora, programe care promoveaza activitatile extra-curriculare cu accent pe dobandirea de competente cheie, masuri care vizeaza desegregarea scolara, actiuni care contribuie la cresterea stimei de sine, educatie interculturala, programe de sprijin individualizat si adaptare curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de invatare etc., furnizarea unor programe specifice de promovare a regulilor elementare de igiena dezvoltate si adaptate pentru copii/ tineri si pentru copii/ tineri care sunt cel mai afectati de saracie si au o stare de sanatate si conditii de viata precare etc.

Sub-activitatea 1.4. Programe de tip a doua sansa – Sprijin pentru implementarea programelor integrate destinate tinerilor care au abandonat scoala si adultilor care nu si-au finalizat educatia obligatorie, consiliere si programe de educatie parentala pentru membrii familiilor copiilor si adultilor care se afla in afara sistemului educational, actiuni si campanii de constientizare destinate cresterii ratelor de mentinere in sistemul initial de invatamant si pentru a asigura intelegerea beneficiilor pe care le ofera educatia in relatie cu oportunitatile de angajare, furnizarea de programe de tip ”A doua sansa”, alte masuri care vizeaza cresterea numarului de persoane care se reintorc in sistemul de educatie si formare

 

 1. INTERVENTII IN DOMENIUL OCUPARII FORTEI DE MUNCA

Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii
Pentru activitatea 2, in functie de rezultatele analizei realizate la nivel de comunitate si de nevoile de ocupare ale persoanelor din grupul tinta – persoane (someri, inactivi) din comunitatea marginalizata aflate in risc de saracie si excluziune sociala – cererile de finantare ar putea include urmatoarele sub-activitati:

Sub-activitatea 2.1 Participarea la programe de ucenicie la locul de munca (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)

Sub-activitatea 2.2. Participarea la programe de stagii pentru absolventii de invatamant superior (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)

Sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca (de exemplu informare si consiliere profesionala, plasare pe piata muncii, formare profesionala, subventionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor apartinand acestor categorii, evaluarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal, etc.)

Activitatea 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu
Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala) pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin, de exemplu. consiliere/ consultanta/ mentorat/ formare profesionala antreprenoriala, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza si selectarea planurilor de afaceri viabile, suport in infiintarea companiei etc.

Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-infiintare afacere. Acordarea subventiei (micro-grant) va fi conditionata de infiintarea firmei (costurile aferente infiintarii companiei vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 3.1.).
Valoarea financiara bugetata pentru activitatile care vizeaza ocuparea fortei de munca (Activitatile 2 si 3 (implicit sub-activitatile aferente acestora)) nu poate fi mai mica de 50% din valoarea totala eligibila aprobata pentru proiect (eligibilitate proiect).

 

 1. INTERVENTII IN DOMENIUL DEZVOLTARII/ FURNIZARII DE SERVICII (SOCIALE/ MEDICALE/ MEDICO-SOCIALE)

Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).

Se are in vedere furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti/ parinti etc. (de exemplu masuri active de ocupare, formare profesionala, educatie, masuri de insertie socio-profesionala, servicii – sociale/medicale, /medico-sociale, consiliere psihologica etc.)

 

 1. INTERVENTII IN DOMENIUL IMBUNATATIRII CONDITIILOR DE LOCUIT

Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta (de exemplu lucrari de reparatii, consolidari structurale, izolatie termica si incalzire a locuintei, extinderi de camere, imbunatatirea igienei locuintei si spatiilor conexe, conectare la retelele de utilitati – gaze, apa, electricitate etc.), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precara il reprezinta pentru siguranta familiilor si pentru a facilita imbunatatirea starii de sanatate si a capacitatii de invatare si ocupare a persoanelor din grupul tinta.

 

 1. INTERVENTII IN DOMENIUL ACORDARII DE ASISTENTA JURIDICA PENTRU REGLEMENTARI ACTE – acolo unde este cazul

Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte (acolo unde este cazul). In cadrul acestei activitati se va acorda sprijin pentru furnizarea de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civila, de obtinere a drepturilor de asistenta sociala (beneficii de asistenta/ servicii sociale.

Aceasta activitate va fi selectata doar in situatia in care exista astfel de nevoi pentru grupul tinta.

 

 1. ALTE INTERVENTII CARE POT FI SPRIJINITE

Activitatea 7. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea/ Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participativa.

 

Elemente elegibilitate proiect

Pentru proiectele implementate in regiunile mai putin dezvoltate, minimul obligatoriu pentru grupul tinta persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) este de 400 persoane.

In acceptiunea prezentului ghid, selectarea regiunii de dezvoltare se va realiza EXCLUSIV functie de domiciliul/ locuirea grupului tinta vizat prin proiect (localizarea comunitatii marginalizate).