PREZENTARE

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Programul Operațional Competitivitate


Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC

Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă modificarea schemei de ajutor de stat pentru îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet în cadrul Programului Operaţional Competitivitate prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr.775/3939/2018 şi a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.1.1 – Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 776/2018.


Tipul apelului de proiecte: competitiv.

Se urmărește ca prin finanțarea acordată proiectelor ce vor fi depuse în cadrul acțiunii 2.2.1 să se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum și colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC și clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obținerii de produse inovatoare. Clusterul este definit ca o grupare intre executanți, utilizatori si/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, in vederea creșterii competitivității economice a operatorilor economici (HG 918/2006). Clusterul nu are forma juridica, si are la baza un statut/protocol/acord de colaborare.


Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 14 ianuarie 2019 ora 09:00 și se va încheia în data de 29.04.2019  ora 17:00.

Perioada pentru depunerea proiectelor este de 60 de zile calendaristice de la lansarea apelului în MySMIS.

Înregistrarea și transmiterea proiectelor se va putea face începând cu ora 9.00 a primei zile de înregistrare.


Solicitanți eligibili

 •  Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

 • Consorții (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Activități eligibile

 Următoarele categorii de activități, strict necesare pentru implementarea proiectului, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului apel acțiuni (conform schemei de ajutor de stat și de minimis):

 1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 2. Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);
 3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 4. Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 5. Activități aferente detașării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 6. Activități aferente serviciilor de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării;
 7. Activități aferente inovării de proces și organizațională (altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală;
 8. Activități aferente cercetării de piață (identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ);
 9. Activități necesare informării și publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 10. Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
  • elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare
  • managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)
  • obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii
  • obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale
 11. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 12. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;
 13. Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 14. Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate.

Nu sunt permise achiziții în regim de leasing , nici achizitii de echipamente second-hand


Un proiect poate beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul acestei acțiuni doar dacă la finalul implementării va avea ca rezultat cel puțin o aplicație / un produs / serviciu TIC inovativ realizat, cu justificarea modului în care produsul va fi integrat în sectorul respectiv.

Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Alocarea totală pentru acest apel este de 29.062.500 euro (FEDR+BS),  echivalentul a 135.724.781 lei,  din care 25.000.000 euro FEDR, echivalentul a 116.752.500 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei, din care:

 • Alocarea pentru regiuni mai puțin dezvoltate (Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest) este de 18.750.000 euro FEDR, echivalentul a 564.375 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei
 • Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate (Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov) este de 6.250.000 euro FEDR, echivalentul a 29.188.125 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei.

Regiunile de dezvoltare        TOTAL FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
FEDR BUGET DE STAT
Regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru) 85% 15%
Regiuni mai dezvoltate (București-Ilfov, inclusiv capitala București) 80% 20%

 

 


Durata de implementare a proiectelor

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni și se stabilește de fiecare solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora în baza unei justificări temeinice a beneficiarilor ori în cazuri de forță majoră.

Pentru proiectele cu valoarea finanțării nerambursabile (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat) mai mică sau egală cu 750.000 euro (echivalentul în lei), perioada de implementare este de maxim 12 luni.