Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile

Ordin MFE 393/10.05.2018 privind aprobarea normelor procedurale interne pentru atribuirea contractelor de închiriere de spații destinate desfășurării activității Ministerului Fondurilor Europene

ORDIN MFE 2010/10.10.2016 privind aprobarea aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanţare – condiţii generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020

OUG nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiții europene

Memorandum/24.02.2016 privind stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de Parteneriat şi măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016 şi Anexe

Memorandum/12 februarie 2016 privind aprobarea planurilor de management pentru arii naturale protejate, condiţionalitate pentru finalizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 4 “ Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Memorandum/20.02.2016  privind posibilitatea finanţării de proiecte retrospective non-majore prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 şi Anexe

Memorandum/27 ianuarie 2016 privind aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene

H.G. 953/09 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 – 2013 prin Fondul Social European de Dezvoltarea Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit

HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Ordinul privind aprobarea procedurii de evaluare semestriala a activității/performantelor profesionale individuale ale personalului care gestionează asistenţa financiara nerambursabila comunitară.

Ordonanță de Urgență 85/22.12.2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.

ORDIN 1117 / 19.11.2014 pentru aprobarea Instrucțiunii privind  privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1289/16.12.2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social

Ordinul nr. 1289/16.12.2013 de modificare OMFE nr. 1093/04.10.2013

Ordinul nr. 1093/04.10.2013 privind infiintarea Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fonduriloe Europene

Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Condiţii speciale- FORMA SCURTĂ de Contract (în dezbatere)

Ordonanță de urgență nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013.

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Mențiune:  Propunere de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 595/2009.

HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Ordin Nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum și a modelului și conținutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de

Ordin nr. 204 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11 din Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
rambursare”

Hotărâre Nr. 1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale

H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale

HOTĂRÂRE Nr. 175 din 3 martie 2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României. EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 12 martie 2010

Hotărârea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilire măsuri de accelerare implementare instrumente structurale

ORDIN Nr. 820 din 18 martie 2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE. PUBLICAT ÎN:  MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 19 martie 2010

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, inanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 92 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.

H.G. nr. 34/2009 privind organizare si functionarea Ministerului Finantelor Publice

Hotărâre nr. 491 din 14/05/2008 (Hotărâre 491/2008) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale – abrogată

Ordin nr. 1338/2008 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile privind procedura de emitere a avizului Natura 2000

OUG nr. 127 din 13/11/2007 privind Gruparea Europeană de cooperare teritorială

H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania

H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare